Vyšetřenístudent probíhá zpravidla v dopoledních hodinách. Časový rozsah činí 1,5 – 4 hodiny, podle povahy a druhu vyšetření. V případě, že proběhne v jeden den vyšetření jak psychologické, tak i speciálně pedagogické, je nutné počítat s časovou dotací 3-4 hodin. Odborný pracovník vychází při své práci z podkladů, které zjistil při vstupní konzultaci a to:

  • Z anamnestických údajů – vývoj dítěte, rodinné vztahy, situace v rodině, zájmy dítěte, školní úspěšnost, postavení dítěte v kolektivu dětí apod.
  • Z pozorování rodiče.
  • Z pozorování a situace ve škole, kterou dítě navštěvuje.

Vyšetření probíhá bez přítomnosti rodičů. Na základě zjištěných skutečností je s rodičem po vyšetření podrobně projednán výsledek včetně dalších doporučení a návrhů – podpůrných opatření – pro práci doma a ve škole.

Výstupem z vyšetření je zpráva a doporučení podpůrných opatření. Zpráva je určena zákonnému zástupci dítěte nebo zletilému klientovi, doporučení škole nebo orgánu veřejné moci. Zpráva a doporučení je vyhotoveno do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zletilého klienta, nejpozději do 4 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské péče (lhůty dle platné školské legislativy). Tato doba se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem. Doporučený termín kontrolního vyšetření je se zákonným zástupcem, zletilým klientem projednán a uveden ve zprávě a doporučení.