slovnik

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

a

ABSTRAKCE

myšlenkový proces; vymezení podstatných znaků nebo vlastností od znaků a vlastností nepodstatných

ADAPTACE

přizpůsobení se podmínkám, ve kterých jedinec existuje (schopnost adaptace se odráží v jeho chování a jednání, ve schopnosti tvořit si vztahy k sobě i ostatním)

ADAPTABILITA

schopnost přizpůsobení změně podmínek

ADHD

porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou; projevuje se zvýšenou aktivitou a neklidem, impulzivitou a narušenou pozorností. Dítě se projevuje jako neposedné, neudrží pozornost, přerušuje ostatní apod. S touto poruchou dále souvisí divoké vykonávaní aktivit, problémy se zklidněním po hře, vyrušování, nedočkavost, zbrklost apod.

ADD

porucha pozornosti. Dítě nedokáže udržet pozornost, je neposedné, vnější podněty snadno odvrátí jeho pozornost. Dítě má obtíže s dodržováním instrukcí, bývá roztržité, špatně snáší čekání, přechází od nedokončené činnosti k jiné apod.

AFÁZIE

přechodná nebo trvalá porucha činnosti určitých mozkových center, která se projevuje neschopností rozumět psané nebo mluvené řeči (senzorická afázie) nebo neschopností psát a hovořit (motorická afázie)

AGRAMATISMUS

neschopnost tvořit mluvnicky správné tvary, časovat je a skloňovat, vytvářet ze slov věty. Nesprávné užívání gramatických tvarů a větné skladby.

ANAMNÉZA

zachycení životního průběhu vývoje člověka od početí po sledovanou současnost. Soubor všech údajů a dat před onemocněním nebo problémovým stavem klienta. Psychologická anamnéza zjišťuje vývoj jedince jako celku (osobní, rodinná anamnéza)

ARTIKULACE

výslovnost; vytváření hlásek mluvidly

ASISTENT PEDAGOGA

pedagogický pracovník, který pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním postižením nebo znevýhodněním) při vyučování. Funkce asistenta pedagoga je zřizována ředitelem školy se souhlasem Krajského úřadu na doporučení školského poradenského zařízení

ASISTENT OSOBNÍ

zajišťuje doprovod dítěte do nebo ze školy. Zřizování této funkce vychází ze zákona o sociálních službách; nejčastěji je zajišťován nestátními neziskovými organizacemi

ASOCIÁLNÍ

společensky nepřizpůsobivý

ASTIGMATISMUS

refrakční oční vada, která je způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo čočky s nepřesným obrazem pozorovaného objektu na sítnici

AUTISMUS

pervazivní vývojová porucha intelektu, která se projevuje zhoršením vzájemných sociálních interakcí, způsobu komunikace a stereotypně opakujícími se aktivitami

ASPERGERŮV SYNDROM

patří mezi poruchy autistického spektra; vyznačuje se především potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu v celkově dobrým intelektem (u některých jedinců může být až nadprůměrný) a řečovými schopnostmi

nahoru

b

BALBUTIES

koktavost; narušení komunikační schopnosti; projevuje se přerušováním plynulosti řeči

BILINGVISMUS

dvojjazyčná výchova

BIOFEEDBACK

jedná se o přístroj či přístrojovou metodu, kde se využívá biologické zpětné vazby za pomoci elektrické energie mozku. Biofeedback je metoda napomáhající odstraňovat poruchy učení a poruchy pozornosti

nahoru

c

CAN SYNDROM

syndrom týraného a zneužívaného dítěte (z angl. Child abuse and neglect)

CNS

centrální nervová soustava; skládá se z mozku a prodloužené míchy

nahoru

d

DEPISTÁŽ

předběžné vyšetřování, předvýzkum; cílené vyhledávání jedinců s určitým znakem (postižení, onemocnění apod.) za účelem léčby nebo nápravy v raném stádiu, kdy jsou prevence a náprava nejúčinnější

DEPRESE

duševní stav, který je charakteristický smutnou a sklíčenou náladou, celkovým utlumením a zpomalením skoro všech duševních i tělesných procesů

DYSKALKULIE

specifická porucha matematických schopností, porucha počítání. Žáci s touto poruchou mají problémy se základními početními úkony, tj. sčítání, odčítání, násobení a dělení. K problémům může docházet i v oblasti geometrie

DYSLÁLIE

patlavost; vadná výslovnost jedné nebo více hlásek; vývojová porucha výslovnosti hlásek a skupin hlásek

DYSLEXIE

vývojová porucha čtení; postihuje základní znaky čtenářského výkonu – rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění čteného textu. Čtení může být pomalé, namáhavé, neplynulé nebo naopak rychlé, překotné, se zvýšenou chybovostí. Typické chyby při čtení: záměna tvarově podobných písmen, přesmykování slabik, vynechávání písmen nebo slov, vynechávání diakritiky nebo špatné použití diakritických znamének

DYSMÚZIE

porucha hudebních schopností

DYSORTOGRAFIE

specifická porucha pravopisu; dítě s touto poruchou mívá problémy zejména při diktátech. Dítě slyší to, co je mu diktováno, ale nedokáže to dokonale rozlišit a napíše slova tak, jak je slyší; tudíž většinou nesprávně. Projevuje se záměnou krátkých a dlouhých samohlásek, tvrdých a měkkých slabik, vynecháváním, přidáváním či zaměňováním písmen

DYSPINXIE

porucha výtvarných schopností

DYSPRAXIE

porucha motoriky; porucha schopnosti vykonávat manuální, složité úkony; nápadná nešikovnost a neobratnost

nahoru

e

ECHOLALIE

chorobné opakování slabik, slov, vět nebo zvuků po druhých osobách, většinou bez pochopení obsahu řeči (bez vědomé kontroly)

EMPATIE

schopnost vcítění se; vcítění se do aktuálních prožitků druhých

ENKOPRÉZA

neschopnost udržet stolici; často u těžce slabomyslných osob nebo jako neurotický symptom negativismu, agresivity, strachu a úzkosti

ENURÉZA

pomočování, neschopnost udržet moč (noční pomočování, denní pomočování)

EPILEPSIE

záchvatové onemocnění, které se projevuje křečovitými záchvaty a ztrátou vědomí i s částečným výpadkem paměti

ETOPEDIE

obor speciální pedagogiky zabývající se problematikou osob s poruchami chování, rozvojem, výchovou a vzděláváním dětí a mládeže s touto poruchou

nahoru

f

FOBIE

chorobným, neodůvodněný strach před něčím, zvýšená obava a bázeň (např. z malého prostoru, z lidí apod.)

FOBIE ŠKOLNÍ

chorobný strach ze školy a všeho, co školu představuje (učení, učitelé apod.)

FONIATRIE

lékařský obor zabývající se fyziologií a patologií chorob řeči, hlasu a vad sluchu

nahoru

g

GRAFOMOTORIKA

pohybová dovednost v grafické oblasti (písmo, kresba); psychomotorické činnosti, které jedinec vykonává při psaní a kreslení

nahoru

h

HANDICAP

znevýhodnění jednoho ve srovnání s jinými

HYPERAKTIVITA

zvýšená aktivita; nadměrné až neproduktivní a neúčelné zvýšení činnosti

HYPOAKTIVITA

snížení až útlum činnosti, ztráta iniciativy

nahoru

i

IMPULZIVITA

vznětlivost, neklid s tendencí rychle reagovat; snížená schopnost nebo neschopnost ovládat své vnější a vnitřní projevy

INKLUZE

vyšší stupeň integrace postižených nebo znevýhodněných jedinců do společnosti

INTEGRACE

sjednocení, zařazení postižených a znevýhodněných jedinců do společnosti

INTELEKT

soubor získaných a vrozených rozumových schopností jedince

INTELIGENCE

rozumová schopnost účelně řešit dané problémy na základě chápání vztahů, učit se ze zkušeností nebo se přizpůsobit novým okolnostem

INTERVENCE

systematický zásah do určitého problému s cílem jak jej řešit

nahoru

j

JAZYKOVÝ CIT

schopnost používat správně gramatické struktury, využívat možnosti větné stavby, volit vhodné jazykové prostředky podle situace, slovně vyjádřit jemné významové rozdíly nebo citové zabarvení

nahoru

k

KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI

poznávací schopnosti jedince (zejména funkce vnímání, zapamatování, představivosti, myšlení a řeči)

KOMPENZACE

vyrovnávání pocitu méněcennosti nepřiměřenou touhou po vyniknutí v jiném směru; aktivní způsob, jímž se člověk vyrovnává s životními problémy

KONCENTRACE

soustředění, udržení pozornosti

nahoru

l

LABILITA

kolísavost, nestálost, nevyrovnanost

LATERALITA

nadřazenost párových orgánů a funkcí jedné poloviny těla; přednostní užívání jednoho z párových orgánů

LATERALITA SOUHLASNÁ

celá jedna polovina těla přebírá vedoucí roli (oko, ruka, noha)

LATERALITA ZKŘÍŽENÁ

vedoucí role končetin a oka není stejná (např. levé oko X pravá ruka)

LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE (LMD)

minimální poškození mozkové tkáně projevující se nedostatky ve vnímání a zvýšenou pohyblivostí, psychickou nestabilitou, změnou nálad, impulsivním jednáním, pohybovou neobratností apod.

LOGOPEDIE

obor speciální pedagogiky zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s poruchami řeči; nápravná diagnostika a terapie poruch řeči a výslovnosti

nahoru

m

MENTÁLNÍ RETARDACE

zpomalení nebo opožděnost duševního vývoje jedince

MOTIVACE

záměrné a cílevědomé uvádění motivů k získávání jedince pro určité jednání nebo chování; podnět vedoucí k jednání

MOTORIKA

pohybová schopnost organismu; souhrn všech pohybů lidského těla

MOTORIKA JEMNÁ

zahrnuje aktivitu drobných svalů (při grafických projevech, mluvení, mimika apod.)

MOTORIKA HRUBÁ

zajišťována velkými svalovými skupinami (např. chůze, běh, skoky apod.)

MULTISENZORIÁLNÍ

zapojení více smyslů, např. při osvojování nových znalostí – vidět, slyšet, ohmatat

MUTISMUS

oněmění, útlum řeči při zachování vědomí a stavu příslušných center a řečových aparátů; ztráta řeči např. po silném afektu, úleku aj.

nahoru

n

NEGATIVISMUS

negativní přístup nebo postoj jedince ke všemu v jeho okolí, odmítání jakékoliv rady a vlivu od druhých

NEROVNOMĚRNÝ VÝVOJ

vývoj jedince neprobíhá v procesu zrání a socializace rovnoměrně, ale v některé oblasti nebo oblastech se odlišuje od aktuální věkové normy populace

NEUROLOGIE

medicínský obor zabývající se nervovou soustavou

NEUROTIZACE

lehčí neurotický dočasně vyvolaný stav, tento stav je přechodný (např. u dětí vyvolaný nepřiměřenou výchovou, dlouhotrvajícími stresovými situacemi apod.)

NEVERBÁLNÍ

neslovní komunikace (gesta, mimika aj.)

nahoru

o

OČNÍ POHYBY

pohyby oka, při kterých se střídají okamžiky klidu (fixace obrazu) s trhanými pohyby vpřed a příležitostně i pohyby zpět

ORGANICITA

soubor drobných psychických nápadností vznikajících na základě lehkého postižení centrální nervové soustavy

OSCILACE

kmitání, kolísání (např. pozornosti)

nahoru

p

PERCEPCE

vnímání, chápání (auditivní – sluchové, motorické – pohybové, senzorické – smyslové, vizuální – zrakové vnímání)

PORUCHY CHOVÁNÍ

odchylky v oblasti socializace, jedinec není schopen respektovat normy chování na odpovídající i jeho věku, popř. na úrovni jeho rozumových schopností

POZORNOST

mentální proces, který nám umožňuje monitorovat vnitřní i vnější prostředí a vybírat z něj jen ty podněty, které si v daném okamžiku přejeme či potřebujeme uvědomit. Je to zaměření a soustředění na určité objekty a aktivity, které je ovlivněno emocemi a motivy

PSYCHOMOTORIKA

souhrn pohybových projevů člověka, které jsou odrazem jeho psychického stavu

PSYCHOTERAPIE

způsob řešení určitých problémů psychickou cestou; léčba psychologickými prostředky (např. rozhovor, psychoanalýza apod.)

nahoru

q

 

nahoru

r

REEDUKACE

metody, které rozvíjejí nevyvinuté funkce nebo upravují funkce porušené

RELAXACE

tělesné i psychické uvolnění

RIGIDITA

setrvávání na starých zvyklostech, ztuhlost, nepružnost

nahoru

s

SCREENING

sběr informací o výskytu určitého jevu

SLUCHOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ (tzv. fonematický sluch)

schopnost rozlišovat fonémy – patří sem schopnost identifikace podobných nebo různých slov (slabik) a zvuků

SOCIÁLNÍ INTERAKCE

vzájemné působení, ovlivňování lidí v prostředí

SOCIÁLNÍ NEZRALOST

nesamostatnost, těsná vazba na rodinu a další okolnosti, které dítě omezují v jeho společenských vztazích

SOMATICKÝ

tělesný, týkající se tělesného vývoje

STRABISMUS

šilhavost

SYMPTOM

příznak, projev nemoci, patrná známka nemoci

SYNDROM

soubor, skupina příznaků charakteristických pro určitý (zpravidla chorobný) stav

ŠKOLNÍ ZRALOST

vyzrálost po stránce psychické, sociální, emocionální a zdravotní, která umožní dítěti podávat ve škole výkon odpovídající jeho úrovni nadání

nahoru

t

TEMPERAMENT

souhrn psychických vlastností, který určuje rychlost a způsob průběhu duševního dění a jednání; souhrn citových a volních znaků určujících chování

TENZE

napětí, tlak

TIK

mimovolní stereotypní záškuby (např. v obličeji)

nahoru

u

 

nahoru

v

VERBÁLNÍ

slovní, vyjadřující se pomocí slov

VIZUÁLNÍ

zrakový

VIZUOMOTORICKÁ KOORDINACE

souhra (spolupráce) oka a ruky

nahoru

w

 

nahoru

x

 

nahoru

y

 

nahoru

z

ZRAKOVÁ DIFERENCIACE

zrakové rozlišování – schopnost rozlišit podobnosti nebo odlišnosti, strukturu, způsob uspořádání nebo posloupnosti zrakového podnětu (např. rozlišování tvarových rozdílů psacích i tiskacích písmen)

nahoru