Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) je příspěvková organizace, která je zřízena Plzeňským krajem. Jsme školské poradenské zařízení. PPP Plzeň má několik odloučených pracovišť v celém Plzeňském kraji. V Plzni se nachází pobočky pro Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever. Další odloučená pracoviště se nachází v Domažlicích, v Rokycanech, v Klatovech, v Tachově, v Sušici a ve Stříbře. Cílem naší organizace je zajištění kvalitně poskytovaných konzultačních, diagnostických, intervenčních a metodických služeb se zřetelem na vysokou komunikativnost a dostupnost. Hlavní náplní práce odborných pracovníků je přímá práce s klientem, s jeho rodiči a pedagogy. Mezi hlavní činnosti PPP lze zařadit komplexní psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální diagnostiku, která je zaměřena na zjištění příčin poruch učení, chování a dalších problémů ve vývoji osobnosti, výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Zaměřujeme se také na vyšetření před nástupem do ZŠ a také na kariérové poradenství. Věkové rozhraní klientů je od 3 do 21 let, popř. do ukončení studia po domluvě s odbornými pracovníky. Psychologové a speciální pedagogové dále poskytují konzultace a odborné informace nejen klientům a rodičům, ale také pedagogům. PPP poskytuje standardní a nadstandardní odbornou péči. Standardní i nestandardní odborná péče je poskytována všem klientům bezplatně.

PPPP Logo

Pedagogická a psychologická pomoc se uskutečňuje většinou ambulantně v budově PPP. Vyšetření však může být provedeno i v budově školy. Pravidelně pracujeme na školách v celém Plzeňském kraji. Jde o poradenskou činnost v intervalech dle poptávky. Do dalších škol se naši odborní pracovníci vydávají dle potřeby, zejména v době depistáží předškoláků a při poskytování poradenství k volbě povolání. PPP neprovádí vyšetření komerční povahy (např. pro řidičské průkazy, soudně znalecké posudky).

Klientům, kteří by běžně spadali do péče speciálně pedagogického centra (SPC), bude péče PPP poskytnuta pouze tehdy, pokud si to rodiče výslovně vyžádají, anebo pokud SPC nebude schopno odborně zajistit požadovanou službu. Jedná se o děti s výraznými vadami řeči, zrakovým, sluchovým, mentálním či tělesným postižením, autismem apod. Klienti s velkými poruchami chování mohou být předáni do péče střediska výchovné péče (SVP). Úzce spolupracujeme s psychiatry a klinickými psychology. Na základě jejich odborných podkladů pomáháme vytvořit doporučení pro školní výuku. Pedagogicko-psychologická poradna úzce spolupracuje s těmito organizacemi a institucemi na území Plzeňského kraje: základní školy, mateřské školy, střední školy, středisko výchovné péče (SVP), speciálně pedagogické centrum (SPC), neziskové organizace (např. Člověk v tísni, Tady a Teď), odborní lékaři (neurologie, logopedie, pediatrie apod.), klinická psychologie, psychiatrie, oddělení sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD).

MÁ-LI BÝT PRÁCE S KLIENTEM ÚSPĚŠNÁ, JE DŮLEŽITÁ SPOLUPRÁCE PORADNY, RODINY, ŠKOLY A POPŘ. DALŠÍCH INSTITUCÍ.