zamek

Informace a přístup k osobním údajům

Název zařízení: Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Částkova 78, 326 00
Datová schránka: 29wgw66
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec:

Bc. Jan Honomichl
Telefon: 608595883
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: 3qbdwge

Účel zpracování: poskytování poradenské péče, služby - stanovené právním základem - § 16, 16a, 17, 28, 116 zákona č. 561/2004 Sb . , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – v § 11, 12, 13, 14, 15;

Vyhláška č. 147/2011 Sb, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, Vyhláška č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních - §2; novelizovaná vyhláška č. 197/2016 Sb., - § 1, 2, 2a, 2b,4, 5; příloha č. 1 této vyhlášky;

Osobní údaje budou dále zpracovávány v elektronické podobě a v tištěné podobě pracovníky PPP Plzeň.

Osobní údaje jsou zpracovány z titulu plnění nezbytného zpracování - splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1, písm. c. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 /dále jen „Nařízení“/.

Osobní údaje jsou předávané - škole nebo školskému zařízení, případně orgánům, které mají na poskytnutí informací právní nárok (soudy, Policie ČR, OSPOD).

Právní základ - Vyhláška č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných - § 11, 12, 14, 15.

Osobní údaje jsou získané - od subjektu/ zákonný zástupce klienta, zletilý klient, žák, student/, od škol a školských zařízení, od odborníků z oblasti medicíny – pediatři, lékaři specialisté, klinický psycholog, od dalších institucí – orgány veřejné moci, OSPOD, SVP,PČR.

Zletilý klient / zákonný zástupce nezletilého klienta je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy - osobní údaje budou uchovávány po dobu, která vyplývá z archivační povinnosti vyplývající ze zákonné povinnosti. Subjekt se řídí Zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších změn a o změně některých zákonů v platném znění a Spisovým řádem organizace PPP Plzeň.

Práva zákonného zástupce, zletilého klienta:

  • na přístup k osobním údajům / č. 15 „Nařízení“/,
  • na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů /čl. 16/,
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li osobní údaje potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány či jinak zpracovány / čl. 17 „Nařízení“/,
  • na omezení zpracování osobních údajů /čl. 18 „Nařízení“/,
  • na přenositelnost údajů /čl.“ 20 “Nařízení“/,
  • právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu /čl. 77 „Nařízení“/.

O poskytovaných poradenských službách je vedena dokumentace tak, aby subjekt, který osobní údaje poskytuje, neutrpěl újmu na svých právech a byl chráněn před neoprávněným zásahem do soukromého života. Obsah podléhá právní ochraně podle „Nařízení“. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci PPP Plzeň, správce a to v pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Přehled osobních údajů, které jsou zpracovávány:

Klient:

Jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li klient na území ČR, údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; anamnestické údaje, které postihují celkový vývoj klienta od jeho narození, průběh a výsledek diagnosticky, údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o navrhovaných podpůrných opatřeních, které mají být poskytované klientovi školou, údaje o závěrech vyšetření uvedených ve zprávě a v doporučení školského poradenského zařízení; výsledky zpráv od odborných lékařů, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Zákonný zástupce, pěstoun:

Jméno, příjmení, kontaktní údaje /email, tel. číslo/, zdravotní stav.