schuzkaZákonný zástupce, zletilý klient, orgán veřejné moci může požádat o poskytnutí poradenské péče osobně, telefonicky, písemně podle spádové oblasti jednotlivých pracovišť. K tomuto účelu lze využít formulář, který je ke stažení na našich webových stránkách – „Žádost o poskytnutí poradenské služby" a „Sdělení rodičů“. V případě, že žádáte o opakované poskytnutí poradenské služby a „Sdělení rodičů“ jste již vyplňovali, pak tento dokument pouze aktualizujte a podepište, včetně „Poučení“, které je součástí tohoto dokumentu. Vyplněné formuláře pošlete nebo osobně předejte na příslušné pobočce PPP Plzeň.

Pro zkvalitnění a zefektivnění naší služby, doporučujeme nejprve realizovat konzultaci se zákonným zástupcem, zletilým klientem, kdy zjistíme, za jakým účelem /z jakého důvodu/ klient požaduje poradenskou péči. Na základě podrobného rozboru pak může být nastaven další postup. Konzultace probíhá zpravidla bez nezletilého dítěte. V průběhu předběžné konzultace již může rodič či zletilý klient obdržet základní metodickou podporu, případně být i nasměrován na další odborná pracoviště napříč pomáhajícími profesemi. Může obdržet např. návod k efektivní přípravě na výuku apod. Konzultace s rodičem je samozřejmostí před vyšetřením i o něm. Dále pak vedeme konzultace se školou a s dalšími subjekty, které se podílejí na diagnostice a řešení problematiky našeho klienta v souladu s rámcem kompetencí našeho zařízení, které jsou legislativně vymezeny.

Pokud z předběžné konzultace vyplyne nezbytnost odborného vyšetření /diagnostika/ v PPP, je nutné do PPP doručit vyplněné a podepsané následující dokumenty:

  • Žádost o poskytnutí poradenské péče - ke stažení na našich webových stránkách (vyplní zákonný zástupce, zletilý klient).
  • Sdělení rodičů - ke stažení na našich webových stránkách (vyplní zákonný zástupce či zletilý klient).
  • Sdělení školy - ke stažení na našich webových stránkách (vyplní pedagog).
  • Vyšetření z jiných odborných pracovišť – od lékaře, SPC apod., poskytne zákonný zástupce či zletilý klient formou přílohy k výše uvedeným dokumentům.

Veškeré formuláře najdete ke stažení na našich stránkách v nabídce Formuláře

Výsledkem této služby je zpráva, kterou obdrží pouze zákonný zástupce, zletilý klient a doporučení k nastavení podpůrných opatření, které vždy předává školní poradenské zařízení škole nebo orgánu státní moci.

Podmínkou zahájení poradenské péče je, že žadatel poskytne součinnost potřebnou k naplnění účelu poradenské služby. Poradenský pracovník předem informuje zákonného zástupce, zletilého klienta o všech podstatných náležitostech spojených s poradenskou prací.

Zvaní klientů

Zvaní klientů se uskutečňuje:

  • na základě žádosti klienta o poskytnutí poradenské služby a jeho výslovným souhlasem s jejím poskytováním. V případě realizace konzultace, je možné dohodnout termín další návštěvy přímo s odborným zaměstnancem, který vedl konzultaci,
  • písemně /poštou/.

Krizová intervence se poskytuje bez zbytečného odkladu, po přijetí žádosti.