Návykové látky Šikana Kyberprostor
Poruchy příjmu potravy Domácí násilí Záškoláctví
Extremismus, rasismus, xenofobie Syndrom CAN Sebepoškozování, sebevražedné chování
Partnerské vztahy a sex Kriminalita a delikvence RCH v dopravě