Neomluvené absence při plnění povinné školní docházky se objevují na většině škol a zachycené byly i během distanční výuky. Záškoláctví je úmyslná nepřítomnost ve vyučování, kdy se žák záměrně vyhýbá škole celkově nebo některým předmětům. Může mít různé podoby a stejně tak různé důvody. Při řešení příčin je třeba myslet na veškeré vlivy, které na žáka v rámci školní docházky i v rodinném prostředí působí, a náležitě se jimi zabývat. Je zapotřebí zkoumání individuálních potřeb a důvodů. Často se během intervence objeví i signály dalších typů rizikového chování či osobní problémy, a psychická nepohoda dítěte.

Záškoláctví z pohledu prevence a intervence ve školské praxi se věnuje příloha č. 11 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28). Ke stažení zde:

Krizový plán školy při zjištění pravého záškoláctví naleznete níže.

Je-li zanedbávání školní docházky realizováno s vědomím rodičů, můžete se inspirovat krizovým plánem pro zjištění skrytého záškoláctví.

Krizové plány ke stažení:

Záškoláctví