Intervenční programy jsou nejčastěji zaměřené na ovlivnění sociálního klimatu ve třídě. Cílem je nastartovat procesy dovolující dobrému jádru kolektivu prosadit se a záměrně ovlivňovat dění ve třídě. Posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy, předcházet tak šikaně (jejím projevům, stádiím a formám) a napomoci rizikovým jedincům rozvíjet sociální a komunikační dovednosti.
Činnosti vychází z principů zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Cílem poradenské služby je pomáhat třídnímu učiteli najít zdroje třídy pro řešení situace a navrhnout další vhodný pedagogický postup práce se třídou. Metodik prevence PPP vždy vychází z odborného posouzení momentální situace a dle výstupů volí vhodné metody práce.

Postupy/metody:

 • náslechy v hodinách
 • pozorování
 • diskuze, práce v komunitním kruhu
 • kombinace sociometrických dotazníků
 • projektivní techniky
 • psychosociální hry
 • skupinové i individuální rozhovory s žáky
 • metodická podpora pedagogů (konzultace s TU, ŠMP, podpora užšího pedagogického týmu, účast na pedagogické radě…)
 • konzultace s rodiči
 • účast na třídním aktivu

Podmínky pro realizaci:

Rozsah:

Optimální trvání a rozsah služby nelze přesně stanovit, metodik jej stanovuje vždy s maximálním ohledem na prospěch třídního kolektivu. Obvyklá práce s třídním kolektivem obnáší minimálně 2 a maximálně 8 setkání po dvou až třech vyučovacích hodinách.

Prostor:

Program se realizuje v prostorách školy ve třídě, kde lze utvořit komunitní kruh.

Součinnost školy:

TU:

 • Je přítomen u vstupní konzultace a tvorby zakázky.
 • Zajistí informované souhlasy zákonných zástupců se službou PPP Plzeň (Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby při preventivní/intervenční práci se školním kolektivem).
 • Vytvoří si prostor a čas na průběžné konzultace (krátká konzultace před vstupem lektora v rozsahu cca 10–20 min, konzultace po programu cca 10–45 min).
 • Je přítomen po celou dobu práce se třídou, aktivně se podílí na realizaci programu (zapojuje se do diskuze, navazuje na dílčí část programu, realizuje doporučená opatření…).
 • Průběžně spolupracuje s ostatními pedagogy a ŠPP dle potřeb aktuální situace.
 • Průběžně informuje rodiče žáků o realizovaných krocích v rámci intervenční práce.
 • Účastní se závěrečné konzultace s vedením školy a ŠPP k výstupům a doporučením intervenčního programu.

ŠMP:

 • Je přítomen u vstupní konzultace a tvorby zakázky.
 • Seznámí s realizací programu vedení školy.
 • Průběžně podporuje TU, podílí se na realizaci doporučení (je přítomen u náročnějších konzultací s žáky/zákonnými zástupci/pedagogy).
 • Účastní se závěrečné konzultace s vedením školy a TU k výstupům a doporučením intervenčního programu.

Vedení školy/ŘŠ:

 • Je přítomen u vstupní konzultace a tvorby zakázky.
 • Vytváří podmínky TU pro práci se třídou a konzultace s metodikem prevence PPP.
 • Účastní se závěrečné konzultace s TU a ŠMP k výstupům a doporučením intervenčního programu.
 • Seznamuje pedagogy s průběhem/výstupy intervenčního programu. Deleguje úkoly pedagogům dle doporučení.

Co pro školu může z práce vyplynout:

 • potřeba zavedení třídnických hodin
 • supervize pro pedagogy
 • potřeba práce s celým pedagogickým sborem
 • vytvoření IVýPu
 • individuální terapie pro žáka
 • kontaktování a spolupráce s návaznou sítí (OSPOD, NNO, psycholog, psychiatr, Policie...)

Práva školy při poskytování služby:

 • Škola může intervenci kdykoliv ukončit.
 • TU má právo zastavit/ukončit/pozměnit jakoukoliv dílčí aktivitu, metodu práce.
 • Škola má právo na informace získané z průběžné diagnostiky třídy, výstupy z intervenčního programu.
 • Škola má právo podat stížnost na postup pracovníka PPP vedení PPP Plzeň.

Práva a povinnosti PPP při poskytování služby:

 • PPP nakládá s informacemi z intervenčního programu jako s důvěrným osobním materiálem s cílem maximálního prospěchu pro třídu.
 • PPP má právo změnit poskytovanou službu dle aktuálního stavu situace.