Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje standardní a nadstandardní odborné služby. Standardní odborná péče je poskytována klientům bezplatně. 
Mimo níže uvedených služeb poskytuje naše poradna také konzultační podporu v náročných situacích ve školních třídách, intervenční programy, adaptační a zážitkové programy, primární prevenci pro školy. Odborní pracovníci dále poskytují konzultace a odborné informace nejen klientům a rodičům, ale také pedagogům.

Standardní služby PPP

Psychologické vyšetření

Psychologové se zabývají diagnostikou rozumových schopností, pracovních a osobnostních charakteristik klienta. Dále se zabývají výchovnými a vztahovými problémy v rodině nebo ve škole. Psychologickým vyšetřením dále zjišťujeme připravenost dětí do školy, vhodnost dalšího studia a předpoklady pro další studium. Vyšetření trvá cca 2-3 hodiny.

Speciálné-pedagogické vyšetření

Speciální pedagogové posuzují úroveň školských dovedností a kvalitu percepčních funkcí klientů. Speciálně pedagogická diagnostika je zaměřena na zjištění poruch učení, na vyšetření laterality apod. Speciální pedagogové doporučují vhodná opatření pro výukový proces a domácí přípravu. Vyšetření trvá cca 2 hodiny.

Vyšetření školní zralosti

Vyšetření školní zralosti je určeno pro děti předškolního věku. Tímto vyšetřením se zjišťuje připravenost dítěte na výuku ve škole. Zjišťuje se např. mluva dítěte, výslovnost písmen, vyjadřování dítěte, samostatnost, porozumění zadaných pokynů, držení psací potřeby, kreslení obrázku dle pokynů, rozlišování písmen, obrázků či tvarů dle předlohy. Dále se zjišťuje, zda dítě pro práci používá pravou či levou ruku (tzv. lateralita). Celkově se tedy vyšetření školní zralosti zaměřuje na psychickou zralost dítěte (rozumová vyspělost), pracovní zralost, motorickou zralost (hrubá a jemná motorika), percepční zralost (zrakové a sluchové rozlišování) a sociální zralost (samostatnost, sebeovládání apod.). Pokud dítě ještě není zralé pro nástup do ZŠ, lze mu doporučit odklad školní docházky o jeden rok. Při vyšetření dítě pracuje samostatně s poradenským pracovníkem (psycholog či speciální pedagog). Vyšetření trvá cca 1 – 1,5 hodiny a probíhá v PPP zpravidla před zápisem do ZŠ, tj. v období od února do března.

Screening

Jedná se o orientační zjišťování školní zralosti. Screening se provádí přímo v budově mateřské školy po domluvě s naším odborným pracovníkem (psychologem či speciálním pedagogem).

Kariérové poradenství (volba povolání)

Vyšetření profesní orientace je určeno žákům 9. tříd ZŠ, kteří si nejsou jisti, která SŠ by byla pro ně vhodná. Žádosti o vyšetření lze podávat již na konci 8. třídy ZŠ. Vyšetření se provádí skupinově v období od září do prosince. Vyšetření není možné provádět plošně, prosíme proto výchovné poradce o vhodný výběr žáků, aby tato služba byla určena skutečně těm, kterým je určena, tj. žákům, kteří nevědí, jakou školu pro další studium zvolit. Skupinové vyšetření trvá cca 2,5 hodiny. Po vyhodnocení testů jsou rodiče spolu s žákem písemně či telefonicky pozváni do PPP na konzultaci výsledků. Konzultace probíhá formou individuálního rozhovoru psychologa, žáka a rodiče.

Vyšetření k uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky

Toto vyšetření je určeno jen maturujícím klientům, kteří měli v průběhu studia uzpůsobenou výuku (tj. měli v průběhu studia na SŠ vytvořen individuální vzdělávací plán). Vyšetření má dvě části. První část probíhá skupinově, tj. hromadné zadání testů více studentům společně, kdy se zjišťují rozumové schopnosti a osobnostní vlastnosti klienta. Druhá část se skládá z psychologického a speciálně pedagogického dovyšetření a konzultace výsledků ze skupinového vyšetření. V případě nutnosti je klientovi vydán posudek k uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky.

Etopedická ambulance

Cílem je doprovázet klienta v obtížné situaci, posilovat jeho kompetence k efektivnímu řešení, osobní rozvoj, individuální, skupinové, rodinné poradenství, pomoc při řešení výchovných problémů a poruch chování.
Na prvním setkání se vás zcela jistě zeptáme, co vás přivádí, ale také na to, čeho chcete naší případnou spoluprací dosáhnout, co by mělo být naším společným cílem. Jakmile bude jasné, co chcete nebo potřebujete, dohodneme se na další spolupráci a na průběhu konzultací.
Na akutní krizovou intervenci postačí 1 až 2 setkání. V případě potřeby pak v návaznosti na úvodní návštěvu nabízíme klientovi vedení, které se skládá ze tří setkání. Po jejich uplynutí společně vyhodnotíme, zda jsou konzultace přínosem a zda jsme dosáhli dohodnutého cíle. V případě potřeby se můžeme dohodnout na dalším pokračování. Obvyklá frekvence při následných konzultacích je po týdnu či dvou týdnech, třetí návštěva i po uplynutí delší doby.

Nadstandardní služby PPP

Kurz grafomotoriky

Kurz je určen předškolákům, dětem s odkladem školní docházky, ale také žákům ZŠ, kteří nejsou úspěšní v psaní nebo kreslení. Tento kurz je zaměřen na rozvoj jemné motoriky. Probíhá po dobu 10-ti týdnů. V rámci kurzu se procvičuje správný úchop psací potřeby a provádí se uvolňovací cviky ruky a zápěstí. Rodiče získají podrobný návod pro domácí cvičení s dítětem. Program je možný jak individuálně, tak v malé skupince. Kurzy zahajujeme každoročně v dubnu a říjnu.

HYPO

Jedná se o individuální výukový program pro děti s poruchou pozornosti. Program je určen pro posílení zrakové a sluchové paměti a pro koncentraci pozornosti. Je vhodný pro děti od 5 let do ukončení 1. pololetí 1. třídy ZŠ. Tento program probíhá po dobu 10-ti výukových lekcí. Jednou týdně probíhá lekce přímo v PPP. Doba trvání jedné lekce je cca 45 minut. Na tyto lekce přímo navazují domácí cvičení, která jsou prováděny dle instrukcí poradenského pracovníka a při dalším setkání kontrolována.

KUPOZ

Individuální program pro posílení pozornosti a soustředění. Je určen pro děti mladšího školního věku (8-12 let) s poruchou pozornosti a pro děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými obtížemi, dyslexií apod. Program trvá 15 týdnů. Hlavní součástí je domácí práce, kdy rodič pracuje společně s dítětem 15-20 minut denně. Výsledky tohoto programu spočívají ve zrychlení psychomotorického tempa, zlepšení komunikace, schopnosti pravidelné práce nebo snížení nesoustředěnosti.

KUPREV

Primárně preventivní program pro děti od 4 do 8 let, zaměřený na prevenci adaptačních problémů. V programu pracuje dvojice rodič – dítě, s cílem naučit se spolupracovat. Každá ze 17ti lekcí je tematicky zaměřená na různé oblasti z běžného života a slouží k rozvíjení všeobecných znalostí dětí.

KUPUB

Preventivní skupinový program pro děti s ADHD od 12ti do 15ti let. V jedné skupině je 8 až 10 dětí. Sezení probíhá 1x týdně a trvá 1 hodinu. Každé sezení je rozděleno do tří částí – informativní, praktické a relaxační. Program sestává z 10ti sezení. Výsledkem je schopnost relaxace, schopnost zvládnout základní problémové situace, schopnost normální komunikace s okolím.

Kroužek přemýšlení

Vychází z metody instrumentálního obohacování (R. Feuerstein). Cílem je učit děti „duševní práci“, vést je k systematickému myšlení, rozvíjet jejich schopnosti učit se (a to nejen ve škole), vzbudit jejich zvědavost a zájem o poznávání vůbec. Dítě musí chápat význam toho, co se učí a proč se to učí – jak může využít získané dovednosti a znalosti v běžném životě. Klade se důraz na rozvíjení řeči, protože řeč je nástrojem myšlení, a je proto důležité znát správné a přesné významy slov. Budeme se tedy snažit vést děti k přesnějšímu vyjadřování a obohacovat jejich slovní zásobu. Budeme se učit plánovat, používat různé strategie k vyřešení úkolu i pracovat s chybou – pokud se z ní máme poučit, musíme si uvědomit důvod, proč chyba vznikla a rozmyslet si, jak jí příště předejít. Kroužek zahajujeme vždy v září.

Metoda dobrého startu

Jedná se o skupinový výukový program, který probíhá v 10ti výukových lekcích. Dítě si pod dohledem odborného pracovníka a za přítomnosti rodiče zdokonalí grafomotorické schopnosti, schopnost soustředit se, rozvíjí si myšlení, základní početní představy, paměť a pozornost, sluchové a zrakové vnímání, slovní zásobu a všeobecnou informovanost. Výuka probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách v prostorách PPP. Doba trvání jedné lekce je cca 60 minut. Kurzy zahajujeme každý rok v únoru, dubnu a říjnu.

Náprava specifických obtíží

Jedná se o reedukační programy pro rozvoj oslabených percepčních a percepčně motorických funkcí. Procvičuje se zrakové rozlišování, zraková paměť, sluchové rozlišování, sluchová paměť, vnímání časového sledu, prostorová orientace apod.

Krátkodobá arteterapeutická intervence

Arteterapeutické působení směřuje k vytvoření a rozvíjení dětské kreativity, která jej podněcuje k žádoucím životním změnám. Na základě výtvarné činnosti terapeut hledá skrytou symboliku, snaží se porozumět myšlenkovým vzorům i jeho osobnosti. Prostřednictvím tvorby napomáhá dítěti k sebeakceptaci, větší zodpovědnosti za sebe i druhé, k zvýšení sebedůvěry a sebeúcty, otevřenosti a svobodě ve výtvarném projevu.
Účast arteterapeuta v tvořivé činnosti se doporučuje u dětí trpících úzkostí, např. když si dítě neví rady, jak začít kreslit, udělá terapeut první čáru (se souhlasem dítěte). Tím stimuluje jeho další aktivity. K vytvoření otevřené a důvěrné atmosféry pomáhá zapojení terapeuta do výtvarných aktivit.
Krátkodobá arteterapeutická intervence začíná zjištěním problému dítěte, následuje jeho vizuální ilustrace a povídání si o vytvořené výtvarné produkci.

Růstová skupina

Na základě preventivních a intervenčních programů ve školách jsou jedincům nabízeny specifické skupiny nebo individuální specifická pomoc realizována metodiky primární prevence, případně dalšími externími pracovníky v odpoledních hodinách. Tyto skupiny jsou zaměřeny na: nácvik sociálních dovedností, primární a sekundární prevenci rizikového chování, práci s nadanými dětmi, artefiletiku, nácvik relaxačních technik, korekci symptomů poruchy pozornosti a aktivity.

Pobočka Rokycany