Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje standardní a nadstandardní odborné služby. Standardní odborná péče je poskytována klientům bezplatně. 
Mimo níže uvedených služeb poskytuje naše poradna také konzultační podporu v náročných situacích ve školních třídách, intervenční programy, adaptační a zážitkové programy, primární prevenci pro školy. Odborní pracovníci dále poskytují konzultace a odborné informace nejen klientům a rodičům, ale také pedagogům.

Standardní služby PPP

Psychologické vyšetření

Psychologové se zabývají diagnostikou rozumových schopností, pracovních a osobnostních charakteristik klienta. Dále se zabývají výchovnými a vztahovými problémy v rodině nebo ve škole. Psychologickým vyšetřením dále zjišťujeme připravenost dětí do školy, vhodnost dalšího studia a předpoklady pro další studium. Vyšetření trvá cca 2-3 hodiny.

Speciálně-pedagogické vyšetření

Speciální pedagogové posuzují úroveň školských dovedností a kvalitu percepčních funkcí klientů. Speciálně pedagogická diagnostika je zaměřena na zjištění poruch učení, na vyšetření laterality apod. Speciální pedagogové doporučují vhodná opatření pro výukový proces a domácí přípravu. Vyšetření trvá cca 2 hodiny.

Vyšetření školní zralosti

Vyšetření školní zralosti je určeno pro děti předškolního věku. Tímto vyšetřením se zjišťuje připravenost dítěte na výuku ve škole. Zjišťuje se např. mluva dítěte, výslovnost písmen, vyjadřování dítěte, samostatnost, porozumění zadaných pokynů, držení psací potřeby, kreslení obrázku dle pokynů, rozlišování písmen, obrázků či tvarů dle předlohy. Dále se zjišťuje, zda dítě pro práci používá pravou či levou ruku (tzv. lateralita). Celkově se tedy vyšetření školní zralosti zaměřuje na psychickou zralost dítěte (rozumová vyspělost), pracovní zralost, motorickou zralost (hrubá a jemná motorika), percepční zralost (zrakové a sluchové rozlišování) a sociální zralost (samostatnost, sebeovládání apod.). Pokud dítě ještě není zralé pro nástup do ZŠ, lze mu doporučit odklad školní docházky o jeden rok. Při vyšetření dítě pracuje samostatně s poradenským pracovníkem (psycholog či speciální pedagog). Vyšetření trvá cca 1 – 1,5 hodiny a probíhá v PPP zpravidla před zápisem do ZŠ, tj. v období od února do března.

Kariérové poradenství (volba povolání)

Vyšetření profesní orientace je určeno žákům 9. tříd ZŠ, kteří si nejsou jisti, která SŠ by byla pro ně vhodná. Žádosti o vyšetření lze podávat již na konci 8. třídy ZŠ. Vyšetření se provádí skupinově v období od září do prosince. Vyšetření není možné provádět plošně, prosíme proto výchovné poradce o vhodný výběr žáků, aby tato služba byla určena skutečně těm, kterým je určena, tj. žákům, kteří nevědí, jakou školu pro další studium zvolit. Skupinové vyšetření trvá cca 2,5 hodiny. Po vyhodnocení testů jsou rodiče spolu s žákem písemně či telefonicky pozváni do PPP na konzultaci výsledků. Konzultace probíhá formou individuálního rozhovoru psychologa, žáka a rodiče.

Vyšetření k uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky

Toto vyšetření je určeno jen maturujícím klientům, kteří měli v průběhu studia uzpůsobenou výuku (tj. měli v průběhu studia na SŠ vytvořen individuální vzdělávací plán). Vyšetření má dvě části. První část probíhá skupinově, tj. hromadné zadání testů více studentům společně, kdy se zjišťují rozumové schopnosti a osobnostní vlastnosti klienta. Druhá část se skládá z psychologického a speciálně pedagogického dovyšetření a konzultace výsledků ze skupinového vyšetření. V případě nutnosti je klientovi vydán posudek k uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky.

Nadstandardní služby

Kurz grafomotoriky

Kurz je určen předškolákům, dětem s odkladem školní docházky, ale také žákům ZŠ, kteří nejsou úspěšní v psaní nebo kreslení. Tento kurz je zaměřen na rozvoj jemné motoriky. Probíhá po dobu 10-ti týdnů. V rámci kurzu se procvičuje správný úchop psací potřeby a provádí se uvolňovací cviky ruky a zápěstí. Rodiče získají podrobný návod pro domácí cvičení s dítětem. Program je možný jak individuálně, tak v malé skupince.

HYPO

Jedná se o individuální výukový program pro děti s poruchou pozornosti. Program je určen pro posílení zrakové a sluchové paměti a pro koncentraci pozornosti. Je vhodný pro děti od 5 let do ukončení 1. pololetí 1. třídy ZŠ. Tento program probíhá po dobu 10-ti výukových lekcí. Jednou týdně probíhá lekce přímo v PPP. Doba trvání jedné lekce je cca 45 minut. Na tyto lekce přímo navazují domácí cvičení, která jsou prováděny dle instrukcí poradenského pracovníka a při dalším setkání kontrolována.

KUPOZ

Individuální program pro posílení pozornosti a soustředění. Je určen pro děti mladšího školního věku (8-12 let) s poruchou pozornosti a pro děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými obtížemi, dyslexií apod. Program trvá 15 týdnů. Hlavní součástí je domácí práce, kdy rodič pracuje společně s dítětem 15-20 minut denně. Výsledky tohoto programu spočívají ve zrychlení psychomotorického tempa, zlepšení komunikace, schopnosti pravidelné práce nebo snížení nesoustředěnosti.

KUMOT

Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností. Je zaměřený na procvičování a rozvoj jemné motoriky a grafomotorických dovedností. Tento program je vhodný pro děti s poruchou pozornosti a aktivity, pro děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné. Je určený pro děti od 5 do 8 let. V jedné skupině bývá 6 až 8 dětí. Celý program sestává z 10 sezení, skupiny probíhají 1x týdně. Rodiče se skupiny neúčastní. Po ukončení programu se odborný pracovník setkává s rodiči každého dítěte zvlášť za účelem zhodnocení a sdělení poznatků o dítěti.

Individuální, popř. rodinná terapie

Po domluvě s psychologem je možno docházet na individuální, popř. rodinnou terapii. Počet sezení je závislý na problému, který se v rámci terapie řeší.

Náprava specifických obtíží

Jedná se o reedukační programy pro rozvoj oslabených percepčních a percepčně motorických funkcí. Procvičuje se zrakové rozlišování, zraková paměť, sluchové rozlišování, sluchová paměť, vnímání časového sledu, prostorová orientace apod.