Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje standardní a nadstandardní odborné služby. Standardní odborná péče je poskytována klientům bezplatně. 
Mimo níže uvedených služeb poskytuje naše poradna také konzultační podporu v náročných situacích ve školních třídách, intervenční programy, adaptační a zážitkové programy, primární prevenci pro školy. Odborní pracovníci dále poskytují konzultace a odborné informace nejen klientům a rodičům, ale také pedagogům.

Standardní služby

Psychologické vyšetření

Psychologové se zabývají diagnostikou rozumových schopností, pracovních a osobnostních charakteristik klienta. Dále se zabývají výchovnými a vztahovými problémy v rodině nebo ve škole. Psychologickým vyšetřením dále zjišťujeme připravenost dětí do školy, vhodnost dalšího studia a předpoklady pro další studium. Vyšetření trvá cca 2-3 hodiny.

Speciálně-pedagogické vyšetření

Speciální pedagogové posuzují úroveň školských dovedností a kvalitu percepčních funkcí klientů. Speciálně pedagogická diagnostika je zaměřena na zjištění poruch učení, na vyšetření laterality apod. Speciální pedagogové doporučují vhodná opatření pro výukový proces a domácí přípravu. Vyšetření trvá cca 2 hodiny.

Vyšetření školní zralosti

Vyšetření školní zralosti je určeno pro děti předškolního věku. Tímto vyšetřením se zjišťuje připravenost dítěte na výuku ve škole. Zjišťuje se např. mluva dítěte, výslovnost hlásek, vyjadřování dítěte, samostatnost, porozumění zadaných pokynů, držení psací potřeby, kreslení obrázku dle pokynů, obrázků či tvarů dle předlohy. Dále se zjišťuje, zda dítě pro práci používá pravou či levou ruku (tzv. lateralita). Celkově se tedy vyšetření školní zralosti zaměřuje na psychickou zralost dítěte (rozumová vyspělost), pracovní zralost, motorickou zralost (hrubá a jemná motorika), percepční zralost (zrakové a sluchové rozlišování) a sociální zralost (samostatnost, sebeovládání apod.). Pokud dítě ještě není zralé pro nástup do ZŠ, lze mu doporučit odklad školní docházky o jeden rok. Při vyšetření dítě pracuje samostatně s poradenským pracovníkem (psycholog či speciální pedagog). Vyšetření trvá cca 1 – 1,5 hodiny a probíhá v PPP zpravidla před zápisem do ZŠ, tj. v období od února do března.

Kariérové poradenství (volba povolání)

Vyšetření profesní orientace je určeno žákům 9. tříd ZŠ, kteří si nejsou jisti, která SŠ by byla pro ně vhodná. Žádosti o vyšetření lze podávat již na konci 8. třídy ZŠ. Vyšetření se provádí skupinově a není možné provádět plošně, prosíme proto výchovné poradce o vhodný výběr žáků, aby tato služba byla určena skutečně těm, kterým je určena, tj. žákům, kteří nevědí, jakou školu pro další studium zvolit. Skupinové vyšetření trvá cca 4 hodiny. Po vyhodnocení testů jsou rodiče spolu s žákem pozváni na konzultaci výsledků do PPP - dle předchozí ústní domluvy termínu konzultace. Konzultace probíhá formou individuálního rozhovoru psychologa, žáka a rodiče.

Vyšetření k uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky

Toto vyšetření je určeno jen maturujícím klientům, kteří měli v průběhu studia uzpůsobenou výuku. Vyšetření má dvě části. První část probíhá skupinově, tj. hromadné zadání testů více studentům společně, kdy se zjišťují rozumové schopnosti a osobnostní vlastnosti klienta. Druhá část se skládá z psychologického a speciálně pedagogického dovyšetření a konzultace výsledků ze skupinového vyšetření. V případě nutnosti je klientovi vydán posudek k uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky.

Nadstandardní služby PPP

HYPO

Jedná se o individuální výukový program pro děti s poruchou pozornosti. Program je určen pro posílení zrakové a sluchové paměti a pro koncentraci pozornosti. Je vhodný pro děti od 5 let do ukončení 1. pololetí 1. třídy ZŠ. Tento program probíhá po dobu 10-ti výukových lekcí. 

KUPOZ

Individuální program pro posílení pozornosti a soustředění. Je určen pro děti mladšího školního věku (8-12 let) s poruchou pozornosti a pro děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými obtížemi, dyslexií apod. Program trvá 15 týdnů. Hlavní součástí je domácí práce, kdy rodič pracuje společně s dítětem 15-20 minut denně. Výsledky tohoto programu spočívají ve zrychlení psychomotorického tempa, zlepšení komunikace, schopnosti pravidelné práce nebo snížení nesoustředěnosti.

Náprava specifických obtíží

Jedná se o reedukační programy pro rozvoj oslabených percepčních a percepčně motorických funkcí. Procvičuje se zrakové rozlišování, zraková paměť, sluchové rozlišování, sluchová paměť, vnímání časového sledu, prostorová orientace apod.

Školička

Skupinový nápravný program Školička je určen pro předškolní děti po odkladu školní docházky. Kurz je zaměřen na rozvíjení oblastí, které jsou důležité pro výuku čtení a psaní.

Hrkola

Jedná se o skupinový nápravný program pro školní děti v 1. třídě. Cílem kurzu je podpořit rozvoj oblastí, které se podílejí na dobrém zvládání školních dovedností (čtení, psaní).

SPUCH

Jedná se o individuální nápravu pro děti 2. tříd formou her, hádanek a rébusů i jiných rozličných cvičení, která jsou zaměřená na rozvoj oslabených percepčních oblastí zraku a sluchu, rozvoj čtenářských dovedností, posilování grafomotoriky. Kurz není doučování.