ZIP logo

Informace o průběhu projektu (5.11.2014)

V rámci projektu ZIP byla adaptačními / seznamovacími programy pro nové třídní koletivy zahájena realizace preventivních aktivit v novém školním roce.
Preventivní programy jsou určené třídám, do kterých jsou zařazeny žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. S těmito žáky a jejich zákonnými zástupci pracují odborní pracovníci ZIP i nadále v rámci individuálních konzultací a poradenství.
Od začátku realizace projektu bylo podpořeno již 353 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 112 jejich rodičů (zákonných zástupců) a 455 pedagogických pracovníků, kteří se žáky dále pracují.

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnit organizační zázemí školy a vyučovací metody podporující rovný přístup ve výchově a vzdělávání. Zajistit poradenskou podporu a péči intervenčního charakteru pro žáky se socio-kulturním znevýhodněním, s rizikovým chováním či jiným znevýhodněním souvisejícím s výchovou a vzděláváním a to ve školách, kde nepůsobí školní psycholog či speciální pedagog. Podpořit naplňování IVP a inkluzi žáků. V návaznosti vytvořit systém podpůrného metodického vedení, poradenství a vzdělávání pedagogů a rodičů výše uvedených žáků. Zprostředkovat a zefektivnit systém spolupráce s návaznou sítí (PPP, SVP, NNO, psychiatrie) a institucí podílejících se na výchově a vzdělávání (OSPOD,PMS,PK,MÚ).
Činnosti budou naplňovány odbornými pracovníky projektu ZIP přímo ve škole v pravidelných týdenních intervalech (práce ve třídách, konzultace, koučing, supervize, semináře, krizová intervence).

Přiblížení cíle projektu

Efektivně pracovat s žáky, kteří by mohli selhávat ve škole v důsledku znevýhodnění či rizikového chování. Vytvořit u žáků pocit důvěry, zájmu, pomoci a podpory ze strany školy vzhledem k jejich obtížím. Vytvořit pro ně srozumitelné podmínky (pravidla, koncepci vzdělávání a výchovy, IVP...), podpůrné mechanismy (pravidelná setkání, poradenství, konzultace, krizová intervence) a ukazovat-nabízet možnosti jak svému "problému" lépe porozumět, přijmout jej a nakonec zvládnout (cílený nácvik sociálních a komunikačních dovedností, partnerský přístup, motivace osobním postojem). Předcházet tak zhoršení rozvoje zmíněného znevýhodnění a vzniku rizikového chování a jeho rozvoje. Tím obecně zamezit vzniku či rozvoji obtíží ve výchovně vzdělávacím procesu. V nejlepším případě dané obtíže plně kompenzovat.

Dále ukázat pedagogům a rodičům žáků efektivní postupy a metody pro práci s nimi a to činností přímo ve škole, třídě či v individuálních sezeních. Zprostředkovat osvědčené zkušenosti, vytvořit podpůrné mechanismy a systém, který je klíčový pro jasné vymezení kompetencí a možností pro daného pedagoga či rodiče. To vše s důrazem na pravidelnost naplňovat skrze přímé vedení (koučing), vzdělávání, metodickou podporu, krizovou intervenci, poradenství, efektivní spolupráci s návaznou sítí organizací atd.

Cílové skupiny projektu

 • Žáci ZŠ a SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, SPCH).
 • Žáci ZŠ a SŠ se socio-kulturním znevýhodněním, s rizikovým chováním či jiným znevýhodněním komplikující výchovně vzdělávací proces.
 • Žáci ZŠ, ŠŠ, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání.
 • Rodiče a rodinní příslušníci žáků se zmíněným znevýhodněním či rizikovým chováním.
 • Pedagogové s ohledem na jejich pracovní role a kompetence pracující s touto cílovou skupinou žáků a rodičů.

Práce s cílovými skupinami bude zahájena 1. 9. 2013. Projekt potrvá do 28. 2. 2015.

Spolupráce v projektu je nastavena podle potřeb konkrétní ZŠ či SŠ a to na základě uzavřené smlouvy.
Aktivity budou probíhat od 1. září 2013 jako pravidelná a navazující přímá činnost s cílovou skupinou min. 5 hod. týdně (přímé práce) přímo na zapojené škole. Na každé škole bude stanoven jeden pevně stanovený den v týdnu, kdy bude odborný pracovník ZIP přítomen ve škole. Do projektu je zapojeno 8 škol plzeňského kraje, které jsou personálně pokryty čtyřmi odbornými pracovníky ZIP.

Školy, zapojené do projektu ZIP

 • 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace
 • 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace
 • 26. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
 • 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace
 • Základní škola Blovice
 • Základní a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, p.o.
 • Základní škola Komenského 17 v Domažlicích
 • Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

 

Informace o průběhu projektu (5.11.2014) V rámci projektu ZIP byla adaptačními / seznamovacími programy pro nové třídní koletivy zahájena realizace preventivních aktivit v novém školním roce. Preventivní programy jsou určené třídám, do kterých jsou zařazeny žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. S těmito žáky a jejich zákonnými zástupci pracují odborní pracovníci ZIP i nadále v rámci...
Projekt Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň realizovaný v letech 2009 - 2012 na komplexní zajištění primárně preventivních a intervenčních aktivit na mateřských, základních a středních školách. Původní stránky projektu KPZ
Projekt plně navazuje a pomáhá realizovat záměry a cíle Dlouhodobého záměru vzdělávání v PK, daných hlavně v kap. II, oddílu A (podpora individuálních vzdělávacích potřeb, integrovaný systém poradenství a zlepšení klimatu ve školách a školských zařízení). Důraz je stále více kladen na intervenční charakter služeb a vzrůstající potřebnost metodiků prevence PPP Plzeň, kteří přímým způsobem pracují...
Projekt je vystavěn do tří pilířů: Metodici prevence PPP Plzeň realizují pravidelné schůzky (1x měsíčně) peer aktivistů ze základních a středních škol na půdě PPP. Setkání mají za cíl s pomocí žákovských mediátorů (peer aktivistů) vytvořit síť pomoci těm, kteří mají problémy se zařazením do školního kolektivu, dětem, které se neumějí účinně bránit tlaku vrstevníků a které považujeme za...
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň se spolupodílí na realizaci krajského projektu s názvem - Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje. Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v roce 2019. Aktivity projektu Vytvoření metodiky pro školy - KROKY ke zdravému a bezpečnému klimatu - „Kuchařka“. Regionální konference primární...