Projekt plně navazuje a pomáhá realizovat záměry a cíle Dlouhodobého záměru vzdělávání v PK, daných hlavně v kap. II, oddílu A (podpora individuálních vzdělávacích potřeb, integrovaný systém poradenství a zlepšení klimatu ve školách a školských zařízení). Důraz je stále více kladen na intervenční charakter služeb a vzrůstající potřebnost metodiků prevence PPP Plzeň, kteří přímým způsobem pracují s dětmi v "terénu" ve školách.

V otázkách dostatečného uspokojení poptávky ze strany škol ohledně intervenční přímé práce ve školách zůstává PPP v některých lokalitách PK jediným funkčním zařízením. Bohužel není schopná ze svých zdrojů plně pokrýt poptávku škol.

Projekt navyšuje úvazky metodiků prevence PPP Plzeň a adekvátně zajišťuje přímou intervenční práci s žáky (rodiči, pedagogy) v základních a středních školách Plzeňského kraje.

Cílem projektu je realizovat intervenční programy zaměřené na ovlivnění sociálního klimatu ve třídě v rámci celého Plzeňského kraje. Cílem je ve třídě nastartovat procesy dovolující dobrému jádru kolektivu prosadit se a záměrně ovlivňovat dění ve třídě. Posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy, předcházet tak šikaně (jejím projevům, stádiím a formám) a napomoci rizikovým jedincům rozvíjet sociální a komunikační dovednosti.

Činnosti vychází z principů zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Programy provádí metodici prevence PPP Plzeň po důkladné diagnostice skupinové dynamiky třídy a převažujících skupinových norem a postojů.

V rámci programů jsou využity následující formy intervenční práce se skupinou:

  • Diagnostika skupinového klimatu (standardizovaná a nestandardizovaná sociometrie, náslechy, pozorování), práce s výsledky sociometrie.
  • Přímá práce se skupinou, jednotlivci a učiteli (diskuze, práce v komunitním kruhu, projektivní techniky, psychosociální hry).
  • Případová poradenská činnost.
  • Krizová intervence.
  • Pravidla a režim skupiny a jednotlivců.
  • Spolupráce při vyšetřování šikany a jiného rizikového chování.
  • Skupinové i individuální rozhovory s žáky.
  • Metodická podpora pedagogů (konzultace s TU, ŠMP, podpora užšího pedagogického týmu, účast na pedagogické radě…).
  • Konzultace s rodiči.
Informace o průběhu projektu (5.11.2014) V rámci projektu ZIP byla adaptačními / seznamovacími programy pro nové třídní koletivy zahájena realizace preventivních aktivit v novém školním roce. Preventivní programy jsou určené třídám, do kterých jsou zařazeny žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. S těmito žáky a jejich zákonnými zástupci pracují odborní pracovníci ZIP i nadále v rámci...
Projekt Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň realizovaný v letech 2009 - 2012 na komplexní zajištění primárně preventivních a intervenčních aktivit na mateřských, základních a středních školách. Původní stránky projektu KPZ
Projekt plně navazuje a pomáhá realizovat záměry a cíle Dlouhodobého záměru vzdělávání v PK, daných hlavně v kap. II, oddílu A (podpora individuálních vzdělávacích potřeb, integrovaný systém poradenství a zlepšení klimatu ve školách a školských zařízení). Důraz je stále více kladen na intervenční charakter služeb a vzrůstající potřebnost metodiků prevence PPP Plzeň, kteří přímým způsobem pracují...
Projekt je vystavěn do tří pilířů: Metodici prevence PPP Plzeň realizují pravidelné schůzky (1x měsíčně) peer aktivistů ze základních a středních škol na půdě PPP. Setkání mají za cíl s pomocí žákovských mediátorů (peer aktivistů) vytvořit síť pomoci těm, kteří mají problémy se zařazením do školního kolektivu, dětem, které se neumějí účinně bránit tlaku vrstevníků a které považujeme za...
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň se spolupodílí na realizaci krajského projektu s názvem - Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje. Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v roce 2019. Aktivity projektu Vytvoření metodiky pro školy - KROKY ke zdravému a bezpečnému klimatu - „Kuchařka“. Regionální konference primární...