Projekt je vystavěn do tří pilířů:

  1. Metodici prevence PPP Plzeň realizují pravidelné schůzky (1x měsíčně) peer aktivistů ze základních a středních škol na půdě PPP. Setkání mají za cíl s pomocí žákovských mediátorů (peer aktivistů) vytvořit síť pomoci těm, kteří mají problémy se zařazením do školního kolektivu, dětem, které se neumějí účinně bránit tlaku vrstevníků a které považujeme za nejohroženější skupinu z hlediska zneužívání návykových látek a narůstajících případů šikany. Dále je cílem, v rámci setkání, seznámení s riziky a s negativními dopady, které může mít jejich nepřiměřené chování. Žáci si zformují představu o zdravém životním stylu a účelném trávení volného času. Získají informace jak řešit problém narůstající šikany a na koho se v případě ohrožení riziky sociálně patologických jevů obrátit.
  2. Metodici prevence PPP Plzeň se účastní odborných seminářů rozšiřující jejich kompetence v oblasti realizace intervenčních a preventivních programů a při individuální práci s klienty a pedagogy.
  3. Posledním pilířem projektu je zajištění odborné týmové a individuální supervize pro tým metodiků PPP Plzeň jako aktivní prvek prevence syndromu vyhoření a přetížení (sdílení, provázení, konzultace). Důležitou součástí dobře fungujícího týmu je zajištění supervizních setkání. Tato setkání probíhají pravidelně (5krát ročně) a jejich náplní je provádět a pomáhat jedinci, týmu, vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Supervize je zároveň zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Supervize je současně i modelem učení. Obsahem supervize je: kazuistika práce metodiků prevence při ošetřování bezpečného klimatu tříd ad.

Projekt realizuje Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň za podpory Plzeňského kraje.

Informace o průběhu projektu (5.11.2014) V rámci projektu ZIP byla adaptačními / seznamovacími programy pro nové třídní koletivy zahájena realizace preventivních aktivit v novém školním roce. Preventivní programy jsou určené třídám, do kterých jsou zařazeny žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. S těmito žáky a jejich zákonnými zástupci pracují odborní pracovníci ZIP i nadále v rámci...
Projekt Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň realizovaný v letech 2009 - 2012 na komplexní zajištění primárně preventivních a intervenčních aktivit na mateřských, základních a středních školách. Původní stránky projektu KPZ
Projekt plně navazuje a pomáhá realizovat záměry a cíle Dlouhodobého záměru vzdělávání v PK, daných hlavně v kap. II, oddílu A (podpora individuálních vzdělávacích potřeb, integrovaný systém poradenství a zlepšení klimatu ve školách a školských zařízení). Důraz je stále více kladen na intervenční charakter služeb a vzrůstající potřebnost metodiků prevence PPP Plzeň, kteří přímým způsobem pracují...
Projekt je vystavěn do tří pilířů: Metodici prevence PPP Plzeň realizují pravidelné schůzky (1x měsíčně) peer aktivistů ze základních a středních škol na půdě PPP. Setkání mají za cíl s pomocí žákovských mediátorů (peer aktivistů) vytvořit síť pomoci těm, kteří mají problémy se zařazením do školního kolektivu, dětem, které se neumějí účinně bránit tlaku vrstevníků a které považujeme za...
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň se spolupodílí na realizaci krajského projektu s názvem - Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje. Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v roce 2019. Aktivity projektu Vytvoření metodiky pro školy - KROKY ke zdravému a bezpečnému klimatu - „Kuchařka“. Regionální konference primární...