zakonyVýkon zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

 1. Pedagogicko-psychologická poradna ( dále PPP) byla založena podle §116 zákona 561/2004 sb. za účelem poskytování pedagogicko-psychologického poradenství podle vyhlášky 72/2005sb. ve znění pozdějších novel Krajským úřadem Plzeňského kraje. Vedení PPP Plzeň sídlí v Částkově ulici č. 78, 32600 Plzeň. Další pracoviště : na této adrese poradna Plzeň – město, Plzeň – sever, Plzeň- jih, dále pracoviště Rokycany, Jiráskova 181, Domažlice, Pivovarská 323, Tachov, K.H. Borovského, Stříbro, Mánesova 485, Klatovy, Voříškova 823, Sušice, Nuželická 60.
 2. Na těchto adresách lze získat informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a nebo obdržet informaci o právech a povinnostech osob. Rozhodnutí PPP nevydává.
 3. PPP není oprávněna vydávat žádná rozhodnutí.
 4. Postup pro podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:
  1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
  2. Ze žádosti musí být zřejmé, zda byla určena PPP Plzeň a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého bydliště a nebo adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  3. Je – li žádost učiněna elektronicky, postačí podání na uvedenou elektronickou adresu PPP.
  4. Neobsahuje –li žádost náležitosti podle odst. 2 nebo 3, není žádostí ve smyslu zákona 106/1999.
  5. Brání – li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti, PPP do 7 dnů vyzve žadatele, aby ji doplnil. Nevyhoví – li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží. Podobně se bude postupovat, pokud bude žádost příliš obecná nebo nesrozumitelná nebo nebude zřejmé, jaká informace je požadována.
  6. V případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, PPP žádost odloží a odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů.
  7. PPP je povinna žádost vyřídit do 15 dní.
  8. O postupu při vyřizování žádosti se pořídí záznam.
 5. PPP jedná podle § 116 zákona 561/2004 a vyhlášky 72/2005 ve znění pozdějších novel. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí na ředitelství PPP a ve sbírkách zákonů.
 6. Informace jsou poskytovány zdarma.
 7. Výroční zpráva je uložena na všech pracovištích PPP a k nahlédnutí na stránkách PPP www.pepor-plzen.cz.
 8. Výhradní licence PPP neposkytuje a ani jí nebyly poskytnuty.
 9. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad neproběhlo.
 10. Adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Právní předpisy a seznamy hlavních dokumentů PPP jsou přístupny na ředitelství PPP.

V Plzni, dne 1. 9. 2015 | Mgr. Šárka Čechurová - ředitelka PPP