Nástin hlavních aktivit - přímá práce s cílovou skupinou:

 1. na žádost školy pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikových forem chování ve škole
 2. zajišťuje a realizuje specifické programy a specifickou prevenci rizikových forem chování, realizuje preventivní opatření na území Plzeňského kraje
 3. provádí činnosti zaměřené na odstraňování nebo zmírnění poruch chování individuální nebo skupinovou formou
 4. napomáhá při integraci a inkluzi speciálně znevýhodněných dětí a mládeže
 5. realizuje a podílí se na výjezdových terénních programech preventivně – intervenčního charakteru
 6. reaguje na aktuální nedostatky v oblasti řešení rizikových forem chování vytvářením preventivně intervenčních programů a postupů na klíč
 7. úzce, systematicky a cíleně spolupracuje se školami (dětmi, učiteli), které vykazují abnormálně zvýšený výskyt a pestrost rizikových forem chování
 8. vede a vytváří nabídku odborných seminářů zaměřených na profesní a osobností rozvoj školních metodiků prevence, výchovných poradců a učitelů v oblasti rizikových forem chování
 9. spolupracuje s psychology a speciálními pedagogy PPP
 10. udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a jednotlivci, které se v kraji angažují v oblasti prevence
 11. v pravidelných konzultačních hodinách poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti anebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům

Nástin hlavních aktivit - metodická a didaktická činnost:

 1. napomáhá školám při tvorbě minimálně preventivního programu a tvorbě projektů
 2. zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence
 3. průběžně vytváří a distribuuje školním metodikům prevence dokumentaci související aktualizovanými vyhláškami atd. v oblasti primární prevence
 4. v případě potřeby dává podnět ke svolání rodičovských schůzek a asistuje při nich
 5. upozorňuje školní metodiky prevence na změny a nově vzniklé organizace v oblasti primární prevence, možnosti vzdělávání a alternativní zdroje informací

Preventivní programy pro MŠ, ZŠ, SŠ

Cílem preventivních programů je poskytnout studentům možnost něco se o sobě dozvědět, zlepšit svou schopnost komunikovat s okolím (i sami se sebou) a napomoci ujasnit si některé hodnoty a postoje k rizikovému chování. Programy probíhají interaktivní formou, postavenou na principech zážitkové pedagogiky a dbají na emocionální a intelektovou zralost účastníků. Lze je zařadit do běžné výuky v předmětech, kde je probírána problematika rizikového chování a jiných negativních jevů ve společnosti.

Specifickou programovou nabídku vašeho metodika prevence najdete v nabídce Základní informace - Přehled pracovišť.

 • Interaktivní semináře zaměřené na rozvoj soc. dovedností, zmapování volnočasových, aktivit cílové skupiny a prevenci rizikových forem chování.
 • Programy zaměřené na zlepšení komunikačních dovedností a sebepojetí, spolupráci mezi sebou a s učiteli. Cílem programů je podpořit vybudování zdravé sebeúcty.
 • Detekce a řešení krizových situací v dětském kolektivu s využitím asertivních technik stavějících na zážitkové pedagogice.
 • Primárně preventivní programy zaměřené na výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře, na zlepšení komunikačních dovedností a celkového sebepoznání.

Intervenční programy pro ZŠ, SŠ

Varovné signály naznačující možný vývoj sociálně patologických parametrů v třídním kolektivu je možné konzultovat s psychologem PPP, který má školu na starosti.

Intervenční programy jsou nejčastěji zaměřené na ovlivnění sociálního klimatu ve třídě. Cílem je nastartovat procesy dovolující dobrému jádru kolektivu prosadit se a záměrně ovlivňovat dění ve třídě. Posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy, předcházet tak šikaně (jejím projevům, stádiím a formám) a napomoci rizikovým jedincům rozvíjet sociální a komunikační dovednosti.
Činnosti vychází z principů zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Program provádí pracovníci poradny po důkladné diagnostice skupinové dynamiky třídy a převažujících skupinových norem a postojů.
Druhým typem intervenčních programů jsou programy na zakázku školy. Na základě konkrétní zakázky vycházející z aktuálního sociálního klimatu, bude metodik sestavovat ve spolupráci s ostatními členy týmu specifický program vycházející z potřeb a problematiky v daném kolektivu. Program bude koncepčně vycházet z výše uvedeného programu a následně modifikován.

Obecné formy intervenční práce se skupinou:

 • Diagnostika skupinového klimatu (standardizovaná a nestandardizovaná sociometrie).
 • Přímá práce se skupinou, jednotlivci a učiteli.
 • Práce s výsledky sociometrie.
 • Případová poradenská činnost.
 • Krizová intervence.
 • Pravidla a režim skupiny a jednotlivců.
 • Spolupráce při vyšetřování šikany a jiného rizikového chování.
 • Odměnový systém.
 • Monitoring.

Program na zakázku školy

Na základě konkrétní zakázky vycházející z aktuálního sociálního klimatu, bude metodik sestavovat ve spolupráci s ostatními členy týmu specifický program vycházející z potřeb a problematiky v daném kolektivu.

Adaptační kurzy

Výjezdové a adaptační pobyty v přírodě jsou určeny nově vzniklým či již existujícím kolektivům. Jsou také vhodným doplňkem delších intervenčních programů nebo dobrou alternativou školních výletů.
Cílem je vytvořit či podpořit kvalitní jádro skupiny a posílit tak zdravý vývoj skupinové dynamiky. Podporovat pocity sounáležitosti, spolupráce, umění řešit konflikty, respektovat ostatní. Usnadnit tak výuku žákům i pedagogům a navázat lepší kontakt s rodiči. Důležitou součástí adaptačního kurzu je konzultace (popřípadě seminář) a součinnost pedagogů při realizaci. Podmínky pro realizaci adaptačního kurzu si určují jednotlivé pracoviště individuálně.

Specifickou programovou nabídku vašeho metodika prevence najdete v nabídce Základní informace - Přehled pracovišť.

Vzdělávání pedagogů

Oblastní metodici prevence budou průběžně zajišťovat a poskytovat informace o možnostech vzdělávání školních metodiků prevence a pedagogů.