Naše činnost spočívá především:

 • e-mailový informační servis pro ŠMP, vedení škol
 • pravidelné setkání školních metodiků prevence
 • poskytování individuálních konzultací, metodické podpory a provázení pedagogických pracovníků – TU/ŠMP/VP, ŘŠ;
  témata: náročné vztahové či kázeňské problémy třídy, projevy konkrétního žáka, preventivní opatření, záškoláctví, projevy šikany, vytvoření preventivního programu školy, pomoc při zpracování grantů a dotací apod.
 • podpora při výchovných komisích, mimořádných schůzkách s rodiči, případových setkání
 • podpora při šetření šikany ve škole
 • metodická podpora začínajícím ŠMP

Intervenční programy jsou nejčastěji zaměřené na ovlivnění sociálního klimatu ve třídě. Cílem je nastartovat procesy dovolující dobrému jádru kolektivu prosadit se a záměrně ovlivňovat dění ve třídě. Posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy, předcházet tak šikaně (jejím projevům, stádiím a formám) a napomoci rizikovým jedincům rozvíjet sociální a komunikační dovednosti.
Činnosti vychází z principů zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Cílem poradenské služby je pomáhat třídnímu učiteli najít zdroje třídy pro řešení situace a navrhnout další vhodný pedagogický postup práce se třídou. Metodik prevence PPP vždy vychází z odborného posouzení momentální situace a dle výstupů volí vhodné metody práce.

Postupy/metody:

 • náslechy v hodinách
 • pozorování
 • diskuze, práce v komunitním kruhu
 • kombinace sociometrických dotazníků
 • projektivní techniky
 • psychosociální hry
 • skupinové i individuální rozhovory s žáky
 • metodická podpora pedagogů (konzultace s TU, ŠMP, podpora užšího pedagogického týmu, účast na pedagogické radě…)
 • konzultace s rodiči
 • účast na třídním aktivu

Podmínky pro realizaci:

Rozsah:

Optimální trvání a rozsah služby nelze přesně stanovit, metodik jej stanovuje vždy s maximálním ohledem na prospěch třídního kolektivu. Obvyklá práce s třídním kolektivem obnáší minimálně 2 a maximálně 8 setkání po dvou až třech vyučovacích hodinách.

Prostor:

Program se realizuje v prostorách školy ve třídě, kde lze utvořit komunitní kruh.

Součinnost školy:

TU:

 • Je přítomen u vstupní konzultace a tvorby zakázky.
 • Zajistí informované souhlasy zákonných zástupců se službou PPP Plzeň (Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby při preventivní/intervenční práci se školním kolektivem).
 • Vytvoří si prostor a čas na průběžné konzultace (krátká konzultace před vstupem lektora v rozsahu cca 10–20 min, konzultace po programu cca 10–45 min).
 • Je přítomen po celou dobu práce se třídou, aktivně se podílí na realizaci programu (zapojuje se do diskuze, navazuje na dílčí část programu, realizuje doporučená opatření…).
 • Průběžně spolupracuje s ostatními pedagogy a ŠPP dle potřeb aktuální situace.
 • Průběžně informuje rodiče žáků o realizovaných krocích v rámci intervenční práce.
 • Účastní se závěrečné konzultace s vedením školy a ŠPP k výstupům a doporučením intervenčního programu.

ŠMP:

 • Je přítomen u vstupní konzultace a tvorby zakázky.
 • Seznámí s realizací programu vedení školy.
 • Průběžně podporuje TU, podílí se na realizaci doporučení (je přítomen u náročnějších konzultací s žáky/zákonnými zástupci/pedagogy).
 • Účastní se závěrečné konzultace s vedením školy a TU k výstupům a doporučením intervenčního programu.

Vedení školy/ŘŠ:

 • Je přítomen u vstupní konzultace a tvorby zakázky.
 • Vytváří podmínky TU pro práci se třídou a konzultace s metodikem prevence PPP.
 • Účastní se závěrečné konzultace s TU a ŠMP k výstupům a doporučením intervenčního programu.
 • Seznamuje pedagogy s průběhem/výstupy intervenčního programu. Deleguje úkoly pedagogům dle doporučení.

Co pro školu může z práce vyplynout:

 • potřeba zavedení třídnických hodin
 • supervize pro pedagogy
 • potřeba práce s celým pedagogickým sborem
 • vytvoření IVýPu
 • individuální terapie pro žáka
 • kontaktování a spolupráce s návaznou sítí (OSPOD, NNO, psycholog, psychiatr, Policie...)

Práva školy při poskytování služby:

 • Škola může intervenci kdykoliv ukončit.
 • TU má právo zastavit/ukončit/pozměnit jakoukoliv dílčí aktivitu, metodu práce.
 • Škola má právo na informace získané z průběžné diagnostiky třídy, výstupy z intervenčního programu.
 • Škola má právo podat stížnost na postup pracovníka PPP vedení PPP Plzeň.

Práva a povinnosti PPP při poskytování služby:

 • PPP nakládá s informacemi z intervenčního programu jako s důvěrným osobním materiálem s cílem maximálního prospěchu pro třídu.
 • PPP má právo změnit poskytovanou službu dle aktuálního stavu situace.

Činnosti metodiků PPP se v rámci vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence rizikového chování zaměřují především na:

 • Pravidelná setkávání školních metodiků prevence.
 • Vzdělávání celých učitelských sborů v tématech primární prevence (dle nabídky konkrétního pracovníka – viz Nabídka služeb metodika prevence v kontaktních informacích).
 • Realizaci otevřených seminářů pro pedagogy v tématech primární prevence (dle nabídky konkrétního pracovníka – viz Nabídka služeb metodika prevence v kontaktních informacích).
 • Práce v malé skupině pedagogických pracovníků zacílená na aktuální téma. Různá zaměření: práce s konkrétní třídou, podpora vedení třídnických hodin, sdílení, plán individuální práce s žákem/třídou, případové setkání.

Témata nabízených seminářů:

 • Preventivní program školy
 • Třída plná pohody – podpora vedení třídnických hodin a osobnostně sociálního rozvoje na 1. stupni ZŠ
 • Jak mít vliv – vedení třídnických hodin
 • Jak na adaptační program
 • Práce s nekázní
 • Komunitní kruhy a reflexe
 • IVýP: individuální práce se žákem
 • Třídní pravidla
 • Šetření šikany a následná opatření
 • Interaktivní hry do třídy
 • Nízké lanové překážky
 • Týmové a zážitkové aktivity
 • Koheze pedagogického sboru
 • Systematický rozvoj školního klimatu
 • Mapování vztahů a nestandardizovaná sociometrie
 • Jak na adaptační program
 • Projekty? Ano!
 • Kyberšikana
 • Šikana
 • Kazuistický seminář
 • seminář „na klíč“ dle potřeb školy

V tuto chvíli nenabízíme žádné na pevno termínově stanovené semináře. V případě zájmu o nějaký seminář oslovte svého metodika v poradně.

CO JE CÍLEM

Cílem preventivních programů je předání znalostí, dovedností a postojů podporujících zdravý životní styl. Podpořit žáky v tom, aby tyto znalosti, dovednosti a postoje dokázali uplatnit ve svém chování nejen v průběhu realizace programu, ale také v běžném životě. Seznámit žáky s možnostmi řešení náročných situací včetně možností, kde hledat pomoc, kam a na koho se obrátit.
Preventivní programy poskytované metodiky prevence PPP mají za cíl poskytnout žáků možnost něco se o sobě dozvědět, zlepšit svou schopnost komunikovat s okolím (i sami se sebou) a napomoci ujasnit si některé hodnoty a postoje k rizikovému chování.

Programy se věnují zejména těmto tématům:

 • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • rozvoj sebepojetí, podpora zdravé sebeúcty a sebepoznání
 • nácvik řešení konfliktních situací v dětském kolektivu
 • řešení náročných životních situací
 • programy zaměřené na jednotlivé typy rizikového chování: šikana, kyberšikana, partnerské vztahy a sex, návykové látky a kouření apod.
 • zmapování volnočasových aktivit cílové skupiny
 • programy zaměřené na rozvoj spolupráce mezi žáky a učiteli

Specifickou programovou nabídku vašeho metodika prevence najdete zde:

JAK PROGRAMY PROBÍHAJÍ

 • Programy probíhají interaktivní formou, postavenou na principech zážitkové pedagogiky a dbají na emocionální a intelektovou zralost účastníků. Žáci pracují společně, ve skupinách i individuálně, velká část programu je věnována společné diskuzi.
 • Lze je zařadit do běžné výuky v předmětech, kde je probírána problematika rizikového chování a jiných negativních jevů ve společnosti.
 • Programy jsou určeny pro běžné třídní kolektivy, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování.
 • Program je realizován přímo ve škole, blok prevence trvá většinou 2–3 vyučovací hodiny, u programu je přítomen pedagog (TU nebo pedagog, který dané téma vyučuje ve svých hodinách).

Pozn. Vzhledem ke kapacitním možnostem pracovníků je realizace preventivních programů omezená a odvíjí se od aktuální poptávky po intervenčních programech, které jsou vždy prioritou.

Aktuality 1

pátek, září 10, 2021 723
Rádi bychom vám níže přinesli ucelený výběr zajímavých a užitečných odkazů, které Vám mohou pomoci se v materiálech zorientovat a zároveň vám mohou poskytnout i další zdroje. Centrum Locika...
pátek, září 10, 2021 690
Ministerstvo vnitra zřídilo speciální informační stránku pro občany Ukrajiny určenou k informování ke stávající situaci : https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx Z FACEBOOKU...
pátek, září 10, 2021 673
Zde najdete tipy Jak s dětmi mluvit o válce vztahující se k současnému dění na Ukrajině. Materiál Skautského institutu můžete najít zde: https://www.skaut.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-valce/

Novinky

pátek, září 10, 2021 Super User Aktuality (pravé) 618
Rádi bychom Vás a Vaše kolegy pozvali na workshop - představení preventivní metodiky DOMÁCÍ NÁSILÍ NENÍ V POŘÁDKU. Ta vznikla na základě zkušeností Diakonie Západ, Pedagogicko-psychologické poradny...
pátek, září 10, 2021 Super User Aktuality (pravé) 613
Záznamy přednášek a příspěvků z 2. Konference primární prevence Plzeňského kraje, která se konala online 23. 11. 2021, jsou stále přístupné na webových stránkách konference. Pokud jste nestihli...
pátek, únor 04, 2022 prevence Aktuality (pravé) 358
Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže: Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a...