Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje standardní a nadstandardní odborné služby. Standardní odborná péče je poskytována klientům bezplatně. 
Mimo níže uvedených služeb poskytuje naše poradna také konzultační podporu v náročných situacích ve školních třídách, intervenční programy, adaptační a zážitkové programy, primární prevenci pro školy. Odborní pracovníci dále poskytují konzultace a odborné informace nejen klientům a rodičům, ale také pedagogům.

Standardní služby PPP

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ – zjištění rozumových schopností, pracovních a osobnostních charakteristik klienta, posouzení případných výchovných a vztahových problémů souvisejících se vzděláváním; následuje doporučení vhodných opatření pro výukový proces a domácí přípravu.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ – posouzení úrovně základních školních dovedností ve čtení, psaní a počítání, kvality percepčních funkcí, laterality; diagnostika je zaměřená na zjištění případných poruch učení; následuje doporučení vhodných opatření pro výukový proces a domácí přípravu.

VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI – zjištění připravenosti dítěte k zahájení školní docházky, sleduje se vyzrálost předškolních dovedností, pracovní a sociální zralost dítěte, na základě vyšetření je možné doporučit odklad školní docházky o jeden rok; probíhá zpravidla před zápisem do ZŠ, tj. v období od února do března.

PROFESNÍ ORIENTACE – určeno žákům 9. tříd ZŠ, kteří si nejsou jisti ve výběru středoškolského vzdělávání; vyšetření probíhá skupinově s následnou individuální konzultací v období od září do prosince.

KLIMA TŘÍD A PREVENTIVNÍ A INTERVENČNÍ PROGRAMY – podpora žáků, učitelů i rodičů při předcházení rizikového chování (adaptační kurzy, preventivní programy, semináře aj.); intervenční programy ve třídních skupinách zasažených vztahovými nebo kázeňskými problémy; kompletní nabídku oblastního metodika prevence PPP Plzeň-jih Mgr. Milana Žižky naleznete v záložce Prevence.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE – poradenství pro rodiče a děti týkající se výchovných a vzdělávacích obtíží, metodické vedení škol.

Nadstardandní služby PPP

HYPO – stimulační program pro děti předškolního věku a žáky 1. tříd; cílem je posílení koncentrace pozornosti, rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků prvního ročníku základní školy; určen pro individuální práci rodiče a dítěte pod vedením odborného pracovníka, délka 10 týdnů.

KUPOZ – program pro děti od 8 do 12 let s obtížemi v oblasti pozornosti, pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými obtížemi, poruchami učení; těžištěm programu je domácí práce rodiče s dítětem, 1x14 dní probíhá návštěva u odborníka, délka 15 týdnů.

KUPREV – program pro děti od 4 do 8 let; cílem je pomoc s orientací ve světě, usnadnění adaptace při zahájení školní docházky; základem je domácí práce rodiče s dítětem pod vedením odborného pracovníka

ROPRATEM – program pro podporu pracovního tempa, vizuomotorické koordinace, schopnosti porozumění čtenému, zrakového a sluchového rozlišování a paměti; obsahuje pracovní listy na 95 dní; určen pro děti od 3. ročníku ZŠ po středoškoláky; v PPP nabízíme v rámci programu tři setkání s odborným pracovníkem.

Malý ROPRATEM – program ROPRATEM pro předškoláky a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ.

SKUPINOVÝ KURZ PRO RODIČE A DĚTI NASTUPUJÍCÍ DO 1. TŘÍDY – rozvoj předškolních dovedností pod vedením speciálních pedagožek PPP; zahrnuje 5 setkání ve skupině po 14 dnech, poskytnutí materiálů pro domácí procvičování.

Individuální konzultace

Individuální konzultace, poradenství pro rodiče a učitele ohledně výchovných a vzdělávacích obtíží.