Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje standardní a nadstandardní odborné služby. Standardní odborná péče je poskytována klientům bezplatně. 
Mimo níže uvedených služeb poskytuje naše poradna také konzultační podporu v náročných situacích ve školních třídách, intervenční programy, adaptační a zážitkové programy, primární prevenci pro školy. Odborní pracovníci dále poskytují konzultace a odborné informace nejen klientům a rodičům, ale také pedagogům.

Standardní služby PPP

Psychologické vyšetření

Psychologové se zabývají diagnostikou rozumových schopností, pracovních a osobnostních charakteristik klienta. Dále se zabývají výchovnými a vztahovými problémy v rodině nebo ve škole. Psychologickým vyšetřením dále zjišťujeme připravenost dětí do školy, vhodnost dalšího studia a předpoklady pro další studium. Vyšetření trvá cca 2-3 hodiny.

Speciálně-psychologické vyšetření

Speciální pedagogové posuzují úroveň školských dovedností a kvalitu percepčních funkcí klientů. Speciálně pedagogická diagnostika je zaměřena na zjištění poruch učení, na vyšetření laterality apod. Speciální pedagogové doporučují vhodná opatření pro výukový proces a domácí přípravu. Vyšetření trvá cca 2 hodiny.

Vyšetření školní zralosti

Vyšetření školní zralosti je určeno pro děti předškolního věku. Tímto vyšetřením se zjišťuje připravenost dítěte na výuku ve škole. Zjišťuje se např. mluva dítěte, výslovnost písmen, vyjadřování dítěte, samostatnost, porozumění zadaných pokynů, držení psací potřeby, kreslení obrázku dle pokynů, rozlišování písmen, obrázků či tvarů dle předlohy. Dále se zjišťuje, zda dítě pro práci používá pravou či levou ruku (tzv. lateralita). Celkově se tedy vyšetření školní zralosti zaměřuje na psychickou zralost dítěte (rozumová vyspělost), pracovní zralost, motorickou zralost (hrubá a jemná motorika), percepční zralost (zrakové a sluchové rozlišování) a sociální zralost (samostatnost, sebeovládání apod.). Pokud dítě ještě není zralé pro nástup do ZŠ, lze mu doporučit odklad školní docházky o jeden rok. Při vyšetření dítě pracuje samostatně s poradenským pracovníkem (psycholog či speciální pedagog). Vyšetření trvá cca 1 – 1,5 hodiny a probíhá v PPP zpravidla před zápisem do ZŠ, tj. v období od února do března.

Screening

Jedná se o orientační zjišťování školní zralosti. Screening se provádí přímo v budově mateřské školy po domluvě s naším odborným pracovníkem (psychologem či speciálním pedagogem).

Kariérové poradenství (volba povolání)

Vyšetření profesní orientace je určeno žákům 9. tříd ZŠ, kteří si nejsou jisti, která SŠ by byla pro ně vhodná. Žádosti o vyšetření lze podávat již na konci 8. třídy ZŠ. Vyšetření se provádí skupinově v období od září do prosince. Vyšetření není možné provádět plošně, prosíme proto výchovné poradce o vhodný výběr žáků, aby tato služba byla určena skutečně těm, kterým je určena, tj. žákům, kteří nevědí, jakou školu pro další studium zvolit. Skupinové vyšetření trvá cca 2,5 hodiny. Po vyhodnocení testů jsou rodiče spolu s žákem písemně či telefonicky pozváni do PPP na konzultaci výsledků. Konzultace probíhá formou individuálního rozhovoru psychologa, žáka a rodiče.

Vyšetření k uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky

Toto vyšetření je určeno jen maturujícím klientům, kteří měli v průběhu studia uzpůsobenou výuku (tj. měli v průběhu studia na SŠ vytvořen individuální vzdělávací plán). Vyšetření má dvě části. První část probíhá skupinově, tj. hromadné zadání testů více studentům společně, kdy se zjišťují rozumové schopnosti a osobnostní vlastnosti klienta. Druhá část se skládá z psychologického a speciálně pedagogického dovyšetření a konzultace výsledků ze skupinového vyšetření. V případě nutnosti je klientovi vydán posudek k uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky.

Nadstardandní služby PPP

HYPO je stimulační program vhodný pro děti předškolního věku, děti s odkladem školní docházky a žáky 1. tříd. Hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou kladeny na děti v prvním ročníku základní školy. Určen pro individuální práci rodiče a dítěte pod vedením odborného pracovníka.

KUPOZ je vhodný pro děti od 8 let přibližně do 12 let s obtížemi v oblasti pozornosti, pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými obtížemi, poruchami učení. Těžištěm programu je v domácí práci, kdy pracuje rodič s dítětem. Program trvá 15 týdnů, pracuje se každý den cca 20 minut, 1x14 dní probíhá návštěva u odborníka. Pracovní sešit, lze zakoupit na www.kuprog.cz, hradí jej rodič.

KUPREV je program určen pro děti od 4 do 8 let, podle potřeby i starší. Cílem je pomoc s orientací ve světě, usnadnění adaptace při zahájení školní docházky. Lze využít plošně – u dětí zdravých (včetně nadaných) i u dětí s různými problémy (jako jsou obtíže s pozorností či hyperaktivitou, dysfázie či jiné poruchy řeči a komunikace, poruchy autistického spektra, obtížně zvladatelné děti, úzkostné děti, děti z národnostně smíšených manželství, hůře mentálně vybavené apod.) Základem je domácí práce. Pracuje rodič s dítětem pod vedením Sešity lze zakoupit na www.kuprog.cz, hradí je rodiče.

ROPRATEM je program pro podporu pracovního tempa, vizuomotorické koordinace, schopnost porozumění čtenému, zrakové a sluchové rozlišování a paměť obsahuje pracovní listy na 95 dní. Určen pro děti od 3. ročníku ZŠ po středoškoláky. V PPP nabízíme v rámci program tři setkání s odborným pracovníkem.

Malý ROPRATEM je program pro podporu pracovního tempa, vizuomotorické koordinace, schopnost porozumění čtenému, zrakové a sluchové rozlišování a paměť obsahuje pracovní listy na 3 měsíce práce.
Určen je pro předškoláky a žáky 1. a 2. ročníku. Využíváme jej i pro děti s odkladem školní docházky.

Skupina pro rodinu

Cíle:

  • osobnostně sociální rozvoj (emoce, zdravé sebeprosazení, odpovědnost, zvládání konfliktů)
  • rozvíjení náhledu rodičů na potřeby dětí
  • posílení rodičovských kompetencí a komunikace mezi rodiči a dětmi
  • podpora psychické pohody dětí, zvládání vztahových potíží doma i ve škole
  • pro děti z 3. až 6. třídy
  • souběžně rodičovská a dětská skupina
  • úterý 1x za 14 dní od 16 do 18 hodin
  • do skupiny se lze hlásit v průběhu roku, s vedoucími skupiny se poté dohodnete, kdy je nejbližší možný termín pro připojení se ke skupině

Přihlásit se můžete u Mgr. Terezy Hanusové na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v kanceláři poradny na tel. čísle: 377 468 172.
Služba je zdarma, vzhledem k omezené kapacitě je výběr a zařazení účastníků plně v kompetenci vedoucích skupin.

Individuální konzultace

Individuální konzultace, poradenství pro rodiče a učitele ohledně výchovných a vzdělávacích obtíží.