Naše činnost spočívá především:

 • e-mailový informační servis pro ŠMP, vedení škol
 • pravidelné setkání školních metodiků prevence
 • poskytování individuálních konzultací, metodické podpory a provázení pedagogických pracovníků – TU/ŠMP/VP, ŘŠ;
  témata: náročné vztahové či kázeňské problémy třídy, projevy konkrétního žáka, preventivní opatření, záškoláctví, projevy šikany, vytvoření preventivního programu školy, pomoc při zpracování grantů a dotací apod.
 • podpora při výchovných komisích, mimořádných schůzkách s rodiči, případových setkání
 • podpora při šetření šikany ve škole
 • metodická podpora začínajícím ŠMP

Intervenční programy jsou nejčastěji zaměřené na ovlivnění sociálního klimatu ve třídě. Cílem je nastartovat procesy dovolující dobrému jádru kolektivu prosadit se a záměrně ovlivňovat dění ve třídě. Posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy, předcházet tak šikaně (jejím projevům, stádiím a formám) a napomoci rizikovým jedincům rozvíjet sociální a komunikační dovednosti.
Činnosti vychází z principů zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Cílem poradenské služby je pomáhat třídnímu učiteli najít zdroje třídy pro řešení situace a navrhnout další vhodný pedagogický postup práce se třídou. Metodik prevence PPP vždy vychází z odborného posouzení momentální situace a dle výstupů volí vhodné metody práce.

Postupy/metody:

 • náslechy v hodinách
 • pozorování
 • diskuze, práce v komunitním kruhu
 • kombinace sociometrických dotazníků
 • projektivní techniky
 • psychosociální hry
 • skupinové i individuální rozhovory s žáky
 • metodická podpora pedagogů (konzultace s TU, ŠMP, podpora užšího pedagogického týmu, účast na pedagogické radě…)
 • konzultace s rodiči
 • účast na třídním aktivu

Podmínky pro realizaci:

Rozsah:

Optimální trvání a rozsah služby nelze přesně stanovit, metodik jej stanovuje vždy s maximálním ohledem na prospěch třídního kolektivu. Obvyklá práce s třídním kolektivem obnáší minimálně 2 a maximálně 8 setkání po dvou až třech vyučovacích hodinách.

Prostor:

Program se realizuje v prostorách školy ve třídě, kde lze utvořit komunitní kruh.

Součinnost školy:

TU:

 • Je přítomen u vstupní konzultace a tvorby zakázky.
 • Zajistí informované souhlasy zákonných zástupců se službou PPP Plzeň (Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby při preventivní/intervenční práci se školním kolektivem).
 • Vytvoří si prostor a čas na průběžné konzultace (krátká konzultace před vstupem lektora v rozsahu cca 10–20 min, konzultace po programu cca 10–45 min).
 • Je přítomen po celou dobu práce se třídou, aktivně se podílí na realizaci programu (zapojuje se do diskuze, navazuje na dílčí část programu, realizuje doporučená opatření…).
 • Průběžně spolupracuje s ostatními pedagogy a ŠPP dle potřeb aktuální situace.
 • Průběžně informuje rodiče žáků o realizovaných krocích v rámci intervenční práce.
 • Účastní se závěrečné konzultace s vedením školy a ŠPP k výstupům a doporučením intervenčního programu.

ŠMP:

 • Je přítomen u vstupní konzultace a tvorby zakázky.
 • Seznámí s realizací programu vedení školy.
 • Průběžně podporuje TU, podílí se na realizaci doporučení (je přítomen u náročnějších konzultací s žáky/zákonnými zástupci/pedagogy).
 • Účastní se závěrečné konzultace s vedením školy a TU k výstupům a doporučením intervenčního programu.

Vedení školy/ŘŠ:

 • Je přítomen u vstupní konzultace a tvorby zakázky.
 • Vytváří podmínky TU pro práci se třídou a konzultace s metodikem prevence PPP.
 • Účastní se závěrečné konzultace s TU a ŠMP k výstupům a doporučením intervenčního programu.
 • Seznamuje pedagogy s průběhem/výstupy intervenčního programu. Deleguje úkoly pedagogům dle doporučení.

Co pro školu může z práce vyplynout:

 • potřeba zavedení třídnických hodin
 • supervize pro pedagogy
 • potřeba práce s celým pedagogickým sborem
 • vytvoření IVýPu
 • individuální terapie pro žáka
 • kontaktování a spolupráce s návaznou sítí (OSPOD, NNO, psycholog, psychiatr, Policie...)

Práva školy při poskytování služby:

 • Škola může intervenci kdykoliv ukončit.
 • TU má právo zastavit/ukončit/pozměnit jakoukoliv dílčí aktivitu, metodu práce.
 • Škola má právo na informace získané z průběžné diagnostiky třídy, výstupy z intervenčního programu.
 • Škola má právo podat stížnost na postup pracovníka PPP vedení PPP Plzeň.

Práva a povinnosti PPP při poskytování služby:

 • PPP nakládá s informacemi z intervenčního programu jako s důvěrným osobním materiálem s cílem maximálního prospěchu pro třídu.
 • PPP má právo změnit poskytovanou službu dle aktuálního stavu situace.

Činnosti metodiků PPP se v rámci vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence rizikového chování zaměřují především na:

 • Pravidelná setkávání školních metodiků prevence.
 • Vzdělávání celých učitelských sborů v tématech primární prevence (dle nabídky konkrétního pracovníka – viz Nabídka služeb metodika prevence v kontaktních informacích).
 • Realizaci otevřených seminářů pro pedagogy v tématech primární prevence (dle nabídky konkrétního pracovníka – viz Nabídka služeb metodika prevence v kontaktních informacích).
 • Práce v malé skupině pedagogických pracovníků zacílená na aktuální téma. Různá zaměření: práce s konkrétní třídou, podpora vedení třídnických hodin, sdílení, plán individuální práce s žákem/třídou, případové setkání.

Témata nabízených seminářů:

 • Preventivní program školy
 • Třída plná pohody – podpora vedení třídnických hodin a osobnostně sociálního rozvoje na 1. stupni ZŠ
 • Jak mít vliv – vedení třídnických hodin
 • Jak na adaptační program
 • Práce s nekázní
 • Komunitní kruhy a reflexe
 • IVýP: individuální práce se žákem
 • Třídní pravidla
 • Šetření šikany a následná opatření
 • Interaktivní hry do třídy
 • Nízké lanové překážky
 • Týmové a zážitkové aktivity
 • Koheze pedagogického sboru
 • Systematický rozvoj školního klimatu
 • Mapování vztahů a nestandardizovaná sociometrie
 • Jak na adaptační program
 • Projekty? Ano!
 • Kyberšikana
 • Šikana
 • Kazuistický seminář
 • seminář „na klíč“ dle potřeb školy

V tuto chvíli nenabízíme žádné na pevno termínově stanovené semináře. V případě zájmu o nějaký seminář oslovte svého metodika v poradně.

CO JE CÍLEM

Cílem preventivních programů je předání znalostí, dovedností a postojů podporujících zdravý životní styl. Podpořit žáky v tom, aby tyto znalosti, dovednosti a postoje dokázali uplatnit ve svém chování nejen v průběhu realizace programu, ale také v běžném životě. Seznámit žáky s možnostmi řešení náročných situací včetně možností, kde hledat pomoc, kam a na koho se obrátit.
Preventivní programy poskytované metodiky prevence PPP mají za cíl poskytnout žáků možnost něco se o sobě dozvědět, zlepšit svou schopnost komunikovat s okolím (i sami se sebou) a napomoci ujasnit si některé hodnoty a postoje k rizikovému chování.

Programy se věnují zejména těmto tématům:

 • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • rozvoj sebepojetí, podpora zdravé sebeúcty a sebepoznání
 • nácvik řešení konfliktních situací v dětském kolektivu
 • řešení náročných životních situací
 • programy zaměřené na jednotlivé typy rizikového chování: šikana, kyberšikana, partnerské vztahy a sex, návykové látky a kouření apod.
 • zmapování volnočasových aktivit cílové skupiny
 • programy zaměřené na rozvoj spolupráce mezi žáky a učiteli

Specifickou programovou nabídku vašeho metodika prevence najdete zde:

JAK PROGRAMY PROBÍHAJÍ

 • Programy probíhají interaktivní formou, postavenou na principech zážitkové pedagogiky a dbají na emocionální a intelektovou zralost účastníků. Žáci pracují společně, ve skupinách i individuálně, velká část programu je věnována společné diskuzi.
 • Lze je zařadit do běžné výuky v předmětech, kde je probírána problematika rizikového chování a jiných negativních jevů ve společnosti.
 • Programy jsou určeny pro běžné třídní kolektivy, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování.
 • Program je realizován přímo ve škole, blok prevence trvá většinou 2–3 vyučovací hodiny, u programu je přítomen pedagog (TU nebo pedagog, který dané téma vyučuje ve svých hodinách).

Pozn. Vzhledem ke kapacitním možnostem pracovníků je realizace preventivních programů omezená a odvíjí se od aktuální poptávky po intervenčních programech, které jsou vždy prioritou.

Informace o průběhu projektu (5.11.2014) V rámci projektu ZIP byla adaptačními / seznamovacími programy pro nové třídní koletivy zahájena realizace preventivních aktivit v novém školním roce. Preventivní programy jsou určené třídám, do kterých jsou zařazeny žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. S těmito žáky a jejich zákonnými zástupci pracují odborní pracovníci ZIP i nadále v rámci...
Projekt Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň realizovaný v letech 2009 - 2012 na komplexní zajištění primárně preventivních a intervenčních aktivit na mateřských, základních a středních školách. Původní stránky projektu KPZ
Projekt plně navazuje a pomáhá realizovat záměry a cíle Dlouhodobého záměru vzdělávání v PK, daných hlavně v kap. II, oddílu A (podpora individuálních vzdělávacích potřeb, integrovaný systém poradenství a zlepšení klimatu ve školách a školských zařízení). Důraz je stále více kladen na intervenční charakter služeb a vzrůstající potřebnost metodiků prevence PPP Plzeň, kteří přímým způsobem pracují...
Projekt je vystavěn do tří pilířů: Metodici prevence PPP Plzeň realizují pravidelné schůzky (1x měsíčně) peer aktivistů ze základních a středních škol na půdě PPP. Setkání mají za cíl s pomocí žákovských mediátorů (peer aktivistů) vytvořit síť pomoci těm, kteří mají problémy se zařazením do školního kolektivu, dětem, které se neumějí účinně bránit tlaku vrstevníků a které považujeme za...
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň se spolupodílí na realizaci krajského projektu s názvem - Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje. Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v roce 2019. Aktivity projektu Vytvoření metodiky pro školy - KROKY ke zdravému a bezpečnému klimatu - „Kuchařka“. Regionální konference primární...